Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Buneivestiri

Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, cuvântând din cer pe pământ. Amin.Vin din cer cuvântând, şi am venit pe pământ. Mă binevestesc pe Mine însumi cu praznic de bunăvestire peste biserica Mea. Mă binevestesc că vin din cer, şi că am venit pe pământ ca să-Mi pregătesc venirea, că n-are cine Mi-o pregăti aşa cum trebuie să fie această pregătire de venire a Mea. Omul Mi-o pregăteşte ca pe pământ, mâncând şi bând şi nuntind ca pe pământ, dar Eu trebuie să am pregătire înaintea venirii Mele, ca în cer pe pământ, căci aşa am zis: «Precum în cer aşa şi pe pământ». Amin.

Pace vouă, fiilor din grădină, şi pace de la voi lui Israel, poporul Meu de azi, poporul cel împlinitor al venirii Mele, agoniseala Mea dintre oameni. Pace vouă, căci voi sunteţi cei ce Mă binevestiţi că vin, aşa cum Gavriil arhanghelul M-a binevestit că vin prunc prin Fecioară acum două mii de ani. Pe vremea aceea M-am supus legii din Israel şi n-am putut să dau darurile Mele celor de sub lege, căci ei M-au omorât după lege. Dar acum vin cu daruri, iar Mihail arhanghelul, îngerul Meu şi al vostru, lucrează de la Mine peste voi daruri cereşti.

Legea trupului este una, iar legea darului este alta. V-am învăluit pe voi în taina darurilor Mele cereşti şi am trimis înaintea Mea pe Mihail, îngerul Meu, care lucrează cuvântul Meu, ca să mărturisească vouă cele ce au să fie după această bunăvestire a venirii Mele, şi venirea Mea va fi, că scris este: «Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă». Amin, amin, amin. Gavriil arhanghelul a slujit împlinirea legii şi a binevestit atunci venirea Mea în trup. Mihail arhanghelul cel de la început, slujeşte la sfârşit împlinirea darurilor, căci este îngerul Meu şi al vostru, îngerul cuvântului Meu.

I-am învăţat pe ucenicii Mei să spună să fie voia Mea precum în cer aşa şi pe pământ; i-am învăţat să ceară de la Tatăl să fie voia Tatălui pe pământ ca şi în cer, dar omul s-a învăţat să zică şi atât. Zice omul ce l-am învăţat Eu să spună Tatălui, şi se duce apoi şi îşi face voia lui pe pământ, iar voia Tatălui rămâne în cer. Zi şi noapte îşi face omul voia lui zicând: „Fie voia Ta, Tată, precum în cer aşa şi pe pământ”. Iată, nu sunt pe pământ închinători adevăraţi, căci tot omul una zice şi alta face, călcând legea cea din cer şi cea de pe pământ. Cum să n-o calce pe cea din cer dacă o calcă pe cea de pe pământ, pe care el, omul, a făcut-o ca să fie şi ca să se ţină? încurcarea limbilor de pe pământ este plata vieţii mincinoase a omului, şi omul este ucigaş a tot lucrul bun. Nimic trainic nu rămâne pe urma omului, nimic decât nume omenesc şi mândrie de la pământ şi până la cer. Dar Eu, Domnul, vă binevestesc vouă şi celor credincioşi Mie şi vouă, vă binevestesc bucurie mare, că Eu vin curând, curând. Aceasta este ce vă binevestesc Eu: venirea Mea din cer pe pământ, ca să fac cer nou şi pământ nou pe pământ, ca să se împlinească cuvântul spus de voi, ca să fie voia Tatălui precum în cer aşa şi pe pământ.

Binevestiţi şi voi. Fiţi îngerul buneivestiri întru sfârşitul timpului omului. Fiţi popor binevestitor, fiţi lucrarea îngerului Meu, care lucrează prin trupurile voastre, care coboară darul Meu peste voi, ca să fiţi voi îngerul buneivestiri, venirea Mea cea din urmă. Merg cu voi spre oameni, şi fără voi nu merg. Dacă Eu grăiesc din cer cu voi, aceasta înseamnă că merg cu voi spre oameni. Şi va veni o vreme dulce, o vreme cerească pe pământ pentru voi şi cu voi, că vă va iubi şi vă va căuta tot omul care va mai fi pe pământ, căci în curând Mă voi slăvi cu slavă mare prin voi peste România, peste ţara Mea cea din urmă. Prin ea vin şi pentru poporul Israel cel care M-a omorât în mijlocul lui. Prin România vin şi pentru Ierusalimul patimilor Mele, că voi strânge mulţime multă de oameni semeţi, de oameni călcători de porunci, şi Mă voi judeca cu ei acolo; acolo unde am venit Eu între ei trup acum două mii de ani. Aici voi rosti cuvântul durerii Mele şi al dreptăţii Mele, iar acolo îl voi împlini, şi Mă voi judeca cu poporul pentru care M-am răstignit de bunăvoie pe cruce.

Eu trebuia să mor pentru tot restul popoarelor de pe pământ, ca să le răscumpăr de sub necunoştinţă, dar nu a fost aşa, şi am murit pentru poporul Israel, ca să-l răscumpăr de sub lege, că scris este: «Cel ce nu împlineşte legea, este vinovat». El a cunoscut de la Mine legea şi a fost vinovat că n-a crezut în Mine când am venit din cer de la Tatăl ca să fiu în mijlocul lui. Iată, taină descoperită vă spun: poporul Israel a ştiut că Eu sunt Hristosul Tatălui şi că trebuie să fiu răstignit pentru păcatele lui. Nu Iuda a fost vinovat pentru vânzarea Mea şi pentru moartea Mea. El a fost scula prin care Israel şi-a omorât Dumnezeul, şi scris este: «Vai celui prin care Fiul lui Dumnezeu va fi vândut şi omorât!». Dacă Israel nu urmărea să Mă omoare, nu Mă omora când Iuda Mi-a vândut taina, căci Iuda ştia că sunt Hristos. Mai-marii lui Israel au fost vinovaţi de moartea Mea, şi cu ei, tot poporul Israel, tot, în afară de o rămăşiţă aleasă prin har ca să fie fără de vină şi ca să mărturisească apoi adevărul venirii Mele din cer în mijlocul lui Israel.

În toată vremea am avut pe pământ dintre oameni rămăşiţă aleasă prin har, pentru ca să fie mărturisit adevărul Meu în fiecare vreme, aşa cum vă am pe voi în vremea aceasta, fiilor de lângă venirea Mea. Fericiţi sunteţi voi, cei ce credeţi venirii Mele cuvânt pe pământ. Fericiţi au fost şi cei de atunci, care au crezut venirii Mele atunci. Ca şi atunci, şi cei de azi care-şi zic că sunt mai-marii bisericii, ca şi atunci cred şi cei de acum, cred că sunt Hristosul Tatălui şi că am venit la voi ca să vă pregătesc să fiţi fiii venirii Mele, fiii cei cuminţi ai vremii de acum, rămăşiţă aleasă prin har. Dar Eu am biruit pentru voi şi împotriva lor, căci vremea de acum şi venirea Mea de acum se lucrează cu putere şi cu slavă multă, precum este scris în Scripturi: «Vor vedea pe Fiul Omului viind pe norii cerului cu putere multă şi cu mărire multă, şi va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor răsuna glas de trâmbiţă, cuvântul Meu, care adună pe cei aleşi din cele patru vânturi, de la margini la margini». Amin.

Am venit pe pământ şi v-am pregătit pe voi ca să fiţi îngeraşii Mei pentru vestea venirii Mele Mântuitor peste voi, şi Judecător peste cei ce M-au răstignit atunci şi acum prin semeţie. Cei fără de iubire şi fără de minte sunt fără de frică şi sunt semeţi în duhul lor, dar voi fiţi îngerul buneivestiri pentru venirea Mea cea din urmă, şi staţi bine şi cu frică şi cu luare-aminte la cuvintele Mele, că ele sunt venirea Mea cu judecată peste pământ.

Fiilor, înviază morţii la glasul cuvântului Meu. Numai cei semeţi nu vor să învieze, dar vor sta aceştia vrând-nevrând înaintea Mea şi se vor topi ca ceara, că Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi vin cu putere multă şi cu mărire multă, precum este scris în Scripturile venirii Mele a doua oară din cer pe pământ, căci pământul este aşternutul picioarelor Mele. Amin. în zadar zice omul că Mi-a luat pământul de sub picioare. Curând, curând tot omul va vedea că e neputincios, şi Mă va primi vrând-nevrând, pentru că Eu vin, şi sunt îmbrăcat în haina judecăţii. Amin. Dar pe voi, fii ai venirii Mele, v-am învăţat mereu să vă feriţi de judecata Mea făcând voia Mea înaintea Mea. Faceţi milostenie multă, cât puteţi de multă, că milostenia este candelă cu untdelemn, candelă aprinsă. Daţi-Mă pe Mine în dar la tot omul care întinde mâna după hrană din cer. Daţi-Mă şi la cel ce se ruşinează cu Mine şi nu întinde mâna decât pe furiş. Daţi milostenie pe Dumnezeu la toţi cei care nu vor hrana cea din cer, căci Eu, Domnul, le dau pâinea cea amară a îngrijorării la cei nepăsători de suflet. îi fac pe toţi să se îngrijoreze la auzul cuvântului Meu, şi se va aprinde foc de jur împrejur şi va ameninţa pământul cu foc şi cu judecată, dar ţara Mea cu ieslea Mea în ea va fi tronul cuvântului Meu, din care curge cuvânt de foc mistuitor şi curăţitor peste om şi peste pământ.

Daţi milostenie pe Dumnezeu, fiilor vestitori ai venirii Mele. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu întru venirea lui Hristos, Fiul Tatălui, şi Mă împart prin voi venire a Mea peste tot omul. Sun din trâmbiţă. Cuvântul este trâmbiţa, iar Mihail, îngerul Meu, este îngerul darului Meu peste voi. Să ajungă cuvântul Meu de la o margine la alta a cerurilor şi să ardă fărădelegea de pe pământ, căci fac cer nou şi pământ nou, şi om nou şi drept între cer şi pământ, iar semeţia va cădea în adânc. Amin.

Vin cu vremea cea bună şi veşnică pentru voi, vin cu vreme slăvită peste voi, fiilor, şi se vor purta după voi împăraţi şi regi, că la voi şi cu voi va fi puterea Mea cea multă şi slava Mea cea multă, şi se vor tângui toţi cei care nu v-au iubit pe voi din pricina Mea, şi se vor jeli toţi bogaţii care nu L-au miluit pe Dumnezeu, căci venirea Mea a strigat la ei, dar ei s-au ascuns sub bogăţiile lor şi s-au tras din calea Mea. Iată, scris este: «Vor zidi case şi nu le vor locui; vor cumpăra ţarini şi nu le vor stăpâni; vor sădi vii şi nu vor mânca din rodul lor».

O, fiilor, treziţi în voi cu putere multă şi cu mărire multă duhul rugăciunii, închinare adevărată, şi ziceţi: „Tată, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ”. Rugăciunea voastră să fie împlinită de către Tatăl. Amin, amin, amin. Iar Tatălui îi zic: îţi mulţumesc, Tată, că M-ai ascultat prin fiii venirii Mele din cer pe pământ. Am venit să fac voia Ta în ei şi peste ei, precum în cer aşa şi pe pământ. Am făcut din ei îngerul Meu, care binevesteşte venirea Mea, ca să nu vin pe neştire, ca să nu vin ca furul. Dar omul doarme, doarme adânc, Tată; doarme în vremea venirii Mele, şi nu vede cel ce doarme. Dar pe aceştia care sunt venirea Mea, păzeşte-i Tu, Tată. Dă-le trezie, că e venirea Mea cu ei; dă-le putere, că ei nu trebuie să doarmă în vremea venirii Mele, ci să fie treji şi cu candela plină de untdelemn arzând pentru Mine. Amin.

– Eu sunt Tatăl ceresc, Fiule coborât din cer pe pământ, şi sunt în Tine cu putere şi cu slavă multă, căci Eu şi cu Tine suntem una, deopotrivă în cer şi pe pământ. Te binevestesc Eu însumi că eşti Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit în cer şi pe pământ, la început şi la sfârşit, căci Eu în Tine sunt, şi Mă binevestesc pe Mine în Tine, şi pe Tine în Mine, Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Amin, amin, amin.

– Iar Eu, Tată, îţi mulţumesc pe pământ şi în cer, în cer şi pe pământ, şi îmi săvârşesc lucrarea pe care Eu o am de la Tine pentru săvârşit, pentru cer nou şi pământ nou, şi pentru veacul cel nou după care tânjim de şapte vremi, Tată.

O, copii ai venirii Mele, sunt cu vremea cea din cer peste voi, veac fără de sfârşit, nu vreme ca pe pământ. Daţi milostenia aceasta la cei care vor să se facă fii ai Tatălui, căci celor ce cred cuvântului venirii Mele acum, le dau putere să se facă fii ai Tatălui, fii născuţi din Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu, ca şi voi, că scris este: «Morţii vor învia la trâmbiţa Mea», la cuvântul Meu care este cu voi chemând noroadele la viaţă de veac nou şi veşnic nou. Amin, amin, amin.***

Şi acum, fiilor din grădină, vă binevestesc că intru în grădina Mea cu Verginica şi cu surioara ei, pe care am luat-o la cer acum un an. Voi lucraţi înaintea Mea pomenirea ei, iar Eu, Domnul, vă întâmpin cu cea întâmpinată de voi.

Verginico, intră în carte! Eu sunt puntea ta de trecere către poporul Meu şi al tău. Tu eşti mare în cer, că mare a fost lucrarea Mea prin tine, lucrarea Mea cea de pe urmă. Mergem la parastas în grădină. Ia-ţi surioara ca să-şi vadă sărbătoarea ei pe pământ, că ea a fost puntea Mea de legătură între tine şi poporul cel lucrător azi, ca să pot grăi Eu azi de deasupra, şi să Mă aibă poporul cuvânt din cer pentru hrană şi pentru viaţă şi pentru învierea morţilor la glasul trâmbiţării Mele. îngerii scriu a noua treaptă, a noua trecere pentru surioara ta, lucru desăvârşit în cer, cetăţean ceresc cu trecere deplină înaintea Mea. Te binevestesc pe tine şi pe surioara ta în grădină. Binevesteşte-te şi tu, şi dă-i poporului graiul cuvântului tău. Eu în tine, şi tu în Mine cu praznic de bunăvestire peste Israel cel de azi, peste poporul Domnului, cel din români. Amin.

– Doamne, numele Tău şi cuvântul Tău este slavă şi putere peste cei din urmă care au din cer spre împărţire vestea venirii Tale cu sfinţii, ziua Domnului. Tu eşti Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Tu eşti Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, focul cel mistuitor, care m-a pârjolit pe mine vreme de douăzeci şi cinci de ani în mijlocul unui popor cu care Tu însuţi ai grăit din cer în vremea mea, vremea cea din urmă. Eu am fost jertfelnic de foc. Cuvântul Tău era jertfa de pe el. Cu foc l-ai hrănit pe Israel cel nou. Tu şi cu mine eram un singur trup. Eu cu trupul, şi Tu cu Duhul cuvântului Tău, iar după douăzeci şi cinci de ani mi-ai luat din văpăi trupul şi mi-ai dat cerul. Eu, cu grijă mare de poporul cel lăsat fără hrana cuvântului Tău, m-am rugat Ţie s-o cureţi pe surioara mea, s-o peţeşti pentru Tine, iar eu să-Ţi fac trecerea mai departe spre popor, Doamne. Tu ai împlinit rugăciunea mea cea pentru poporul meu şi mi-ai pregătit puntea. Mi-am aşezat lucrarea mea cerească peste surioara mea, şi din cer am lucrat pe pământ cu ea, şi mi-am încredinţat poporul că ea este cuvântul meu prin ea. Am făcut semne mari, doveditoare pentru mine în ea, şi Te-am rugat apoi să treci cu mine în ea şi Tu, Doamne, iar apoi să-Ţi fac trecerea între mine şi poporul meu, ca să nu moară lucrarea cuvântului Tău, lucrarea cea începută prin mine de Tine în anul 1955. Ai lucrat minunat, Doamne. Ai lungit zilele surioarei mele şi Ţi-ai făcut trecerea spre poporul cel nou pe care-l hrăneşti azi cu tainele cele din urmă, cu împlinirile vestite încă din vremea trupului meu pentru ca să se săvârşească peste pământ.

Binecuvântat să fii pentru darul credinţei sfinte, pe care l-ai pus peste cei din urmă, peste cei din grădina Ta de la sfârşit, peste cei care dau oamenilor de pe pământ vestea cuvântului Tău. Mare este acest petecuţ de pământ peste care ai lucrat şi lucrezi cu tot cerul la început şi la sfârşit, locul în care se deschide cerul şi pământul, taină de cer nou şi de pământ nou, miezul împlinirilor vestirilor Tale cele de şapte veacuri întocmite ca să fie acum, şi pe care Tu le-ai vestit prin toţi proorocii, iar la sfârşit prin mine peste pământ, că eu am fost jertfelnicul cel de foc al Tău pe pământ.

Ţi-am hrănit poporul cu credinţă şi cu nădejde, Doamne, căci cu cel credincios Tu poţi să lucrezi tot ce vrei Tu. I-am dat poporului punte de trecere spre cuvântul Tău pe surioara mea. A trecut un an de când am venit din partea Ta şi am luat-o la cer şi am condus-o cu îngerii prin cele douăzeci şi patru de strâmtori între cer şi pământ, între om şi Dumnezeu, după ce sufletul părăseşte locaşul trupului său. Ea a trecut cu uşorul din loc în loc până la scaunul slavei Tale, până la al nouălea cer, Doamne, aşa cum şi strămoşii grăiau, căci azi nu se mai grăieşte pe pământ de căile cerului, că s-a sculat omul învăţat şi a spus că e minciună de la om ceea ce strămoşii aveau de la Tine spre ştiinţă. Iată, duhul umilit al surioarei mele a fost jertfa cea adusă de ea Ţie, iar Tu ai făcut pentru mine şi pentru Tine punte de trecere prin ea, ca să fie cuvântul Tău spre lucrare mai departe peste pământ. Acum stai în văzduh şi lucrezi peste grădină, căci aceasta este vremea, şi aşa lucrezi acum la venirea Ta.

Azi vin cu Tine şi cu surioara mea la pomenirea ei în grădină.

O, surioară, iată taina cerurilor, iar în ea ascunde scaunul Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh în cer şi pe pământ. Aceasta este rădăcina lucrării care a fost prin mine, şi apoi prin tine, punte de legătură spre cei lucrători azi cu Domnul. Scaunul slavei Domnului este rădăcina din care a izvorât şi izvorăşte acest cuvânt peste pământ. Amin.

– O, Verginico surioară, spune tu la poporul cel de jos că eu am în faţă slava Domnului, şi le doresc ca acolo unde sunt eu, să fie şi ei. Iubirea e altfel în cer. Iubirea e cer, Verginico, surioara mea.

Vă spun şi vouă, copilaşi ai Domnului pe pământ, că iubirea e cer, cerul în om, omul ceresc pe pământ şi în cer. E slava Domnului sub ochii duhului meu. Sub ea mă uit şi văd grădiniţa de jos, şi pe voi. De la ea în părţi e altfel, e ca pe pământ. Rugaţi-vă Domnului ca acolo unde sunt eu, să fie toţi cei ce cred cuvântului care este cu voi de aici, de deasupra grădinii de la voi. Râul slavei Domnului udă de sus, şi sub el creşte slava Domnului. Pe frunţile voastre luceşte pecetea Dumnezeului Cel viu. Mâna Domnului e pe creştetul vostru şi dă la o parte perdeaua care ascunde pecetea Domnului de pe frunţile voastre. Curând, curând se va putea citi semnul de pe voi. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi peste voi pacea slavei Domnului! Amin, amin, amin.

– O, surioară, te-am adus cu Domnul şi cu mine şi cu slava Domnului la sărbătoarea pomenirii tale în grădină. Iubirea e cer, dar pe pământ e altfel. Numai cei din cer văd ce este iubirea, şi o mărturisesc aşa cum este ea.

Doamne, duhul umilit al surioarei mele a fost jertfa cea adusă de ea Ţie, iar Tu ai făcut din ea punte de trecere pentru Tine şi pentru mine spre poporul cel mai mic, cel nou, Doamne. Amin.

– Verginico, tu eşti mare în cer. Curând, curând mărirea ta cerească va fi cunoscută pe pământ cu slavă văzută. Curând, curând Mă voi slăvi pentru tine şi pentru copiii Noştri de azi, care lucrează împlinirea slavei cuvântului Meu peste pământ. Curând, curând tu vei fi în mâna Mea vasul Meu de mărturie, cupa Mea, paharul Domnului, vin curat, vinul cel nou, cupă în care Eu am pus vinul nou. Slava ta va fi ca şi a Mea, căci cu tine vin când vin, fiindcă lucrarea aceasta înseamnă venirea Mea, iar pe tine te-am pus temelie pentru venirea Mea, pentru zidirea poporului venirii Mele. Regi şi împăraţi vor privi şi vor vedea slava lucrului cuvântului Meu, râul vieţii veşnice.

Iar voi, copii din grădină, fiţi îngerul buneivestiri peste pământ. Vestiţi venirea Mea, căci în urma acestei vestiri vine slava Mea, steaua strălucitoare cea de dimineaţă. Voi sunteţi martorii Mei, mărturia Mea înaintea oamenilor. Ţineţi până voi veni ce aveţi de la Mine, că scris este în Scripturi: «Celui ce biruieşte păzind până la capăt faptele Mele, îi voi da lui stăpânire peste neamuri, şi le va păstori pe ele cu toiag de fier, şi ca pe vasul olarului le va supune», precum şi Eu am luat putere de la Tatăl Meu, şi îi voi da lui steaua cea de dimineaţă. Amin, amin, amin.

07-04-1999