Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua a treia

Poporul Meu, Ierusalime drag lui Dumnezeu, iubirea dintre Mire şi mireasă se va vesti până la toate marginile, poporule mireasă, căci Eu sunt Mirele tău, şi la nunta ta cu Mine se strâng cei ce Mă iubesc pe Mine şi pe tine, şi dintre ei se vor face fii adevăraţi, fii ai bisericii Mele cea vie.

Ierusalime iubit, popor luat din români, am început cu tine biserică vie între cer şi pământ, că nu mai aveam biserică cu fii vii. Fiii bisericii n-au păstori cu grijă de ei, dar Eu, Domnul, voi trimite pe îngerii Mei şi voi aduna pe toţi aleşii Mei în turma Mea cea vie, cu care voi rămâne între cer şi pământ, şi o voi bucura cu zile de nuntă cerească, nunta Mea cu mireasa Mea cea din români, în sărbătoare de nou Ierusalim. Nou Ierusalim înseamnă laolaltă fii curaţi şi vii, oameni noi, oameni sfinţi laolaltă, iubirea dintre Mire şi mireasă. Amin, amin, amin.

Fiilor din grădina cuvântului Meu, vă iubesc ca pe cei ce Mă aduc din cer pe pământ, ca pe cei ce-Mi împlinesc Scripturile venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl. Sunt cu zile de nuntă venit la voi, Eu Mire, şi voi mireasă, nuntă cu nuntaşi, că la nunta Mea cu voi vin nuntaşi.

Poporul Meu Ierusalim, să fii mireasă dulce şi să-Mi bucuri nuntaşii, ca să Se bucure Tatăl Meu de iubirea Mea cu mireasa Mea. Daţi daruri la nuntaşi, că nunta cerească nu e ca nunta omenească. Daţi cuvântul Meu cel plin de darurile Mele, daţi daruri nuntaşilor, ca să Mă vadă cu voi, căci sunt Mirele nunţii.

La nunta din Cana Mi-a spus mama Mea să Mă duc cu ea, şi M-am dus. Mama Mea îi ştia pe cei doi miri şi îi voia miri să fie, căci mirii care iau apoi păcatul de la unul la altul după nuntă, aceia nu se cheamă miri. Mi-a furat duhul rău cuvântul sfânt şi s-a îmbrăcat cu el pe deasupra şi a dus lumea în minciună, şi minciuna se cheamă nuntă.

O, poporul Meu, mama Mea Fecioară M-a dus la nunta din Cana Galileii ca să-i adun pe cei aleşi ai Mei, şi am ascultat-o ca fiul pe mama lui. Aşa le-a spus ea la slugile nunţii: «Faceţi tot ce vă va zice El». Eu şi ucenicii Mei cu care Mă dusesem la nunta unde am fost chemaţi, priveam cu iubire peste cei doi miri din Cana, că îi iubea pe ei mama Mea şi voia să-Mi arăt slava ca să-i iau de ucenici pe cei doi miri curaţi. Nuntaşii nu ştiau că Eu sunt Fiul Fecioarei mamă. De aceea am spus: «Ce este Mie şi ţie, femeie? Ceasul Meu încă nu este». Eu, ca un Dumnezeu, ştiam dorul mamei Mele, şi am făcut semn ceresc între nuntaşi, ca să vadă cei doi miri slava Mea şi să vină după Mine, ucenici. Ce semn ceresc am făcut, fiilor? Am secat vasele în care era vin, şi aceasta a fost cu adânc înţeles. Poporul iudeu era poporul Domnului, şi toate popoarele ştiau aceasta şi veneau la Ierusalim să se închine Domnului lui Israel. Dar odată cu venirea Mea între oameni prin poporul Israel, s-a petrecut lepădarea lui Dumnezeu de Israel, şi a lui Israel de Dumnezeu, că nu M-a primit Israel când Tatăl M-a trimis la el, pentru că Israel nu iubea viaţa lui Dumnezeu în mijlocul lui, şi iubea idolii, şi iubea minciuna vieţii. De aceea am făcut să sece vinul nunţii, că Israel era vechi, şi n-a voit înnoirea prin Mine, Cel trimis de Tatăl. Pentru vin nou trebuie vas nou. Pentru învăţătură proaspătă trebuie om nou, om înnoit, dar Eu îi culeg pe cei ce se lasă născuţi din Mine, şi am făcut semn pentru cei doi miri. Când mama Mea a venit şi Mi-a spus: «Nu mai au vin», am ştiut iubirea ei pentru miri, dar Mă uitam în toate părţile să nu dau nimănui de bănuit ceva, că Eu numai pentru cei doi miri M-am slăvit atunci, pentru cei curaţi, fiilor care ştiţi să pricepeţi tainele cuvântului Meu şi ale faptelor lui. Atunci am zis slugilor nunţii să umple cu apă cele şase vase de piatră care erau acolo pentru curăţirea iudeilor. Slugile au făcut ce am spus, şi iar le-am spus lor: «Scoateţi acum şi duceţi nunului mesei». Nunul a gustat, şi neştiind de unde este acest vin nou, a chemat pe mire şi i-a spus: «Orice om pune întâi vinul cel bun, şi apoi pe cel slab, dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum».

O, poporul Meu mireasă, Eu cu nunta am început când am început să Mă slăvesc pentru ucenicii Mei, care aveau să creadă în Mine şi să-Mi urmeze, căci ceilalţi nu vedeau şi nu ştiau cine sunt Eu. Cei doi miri au ştiut atunci cine sunt Eu, căci M-au văzut când M-am slăvit prin slugile nunţii, care iubeau pe Dumnezeu, şi care Mi-au păstrat taina între cei de la nuntă, că numai ei ştiau de unde este vinul cel bun, fiindcă Eu le-am poruncit, şi ei au împlinit şi au făcut minunea vinului cel nou, prin credinţă, fiilor. Iată taină: vinul cel nou are nevoie de vas nou. Credinţa în Dumnezeu o are numai omul curat. Amin, amin, amin.

Şi l-am luat în ziua aceea ucenic pe mirele din Cana, şi l-am numit între cei doisprezece apostoli ai Mei şi l-am binecuvântat, iar pe mireasă am făcut-o uceniţă curată, şi slujea ea lui Dumnezeu, împreună cu celelalte iubitoare de Dumnezeu. Aşa preot am fost Eu, aşa am cununat Eu pe mirii nunţii, că i-am voit miri, fiindcă mama Mea i-a iubit. Dar preoţii de pe pământ nu ştiu ce înseamnă preoţie, nu ştiu ce înseamnă nuntă, nu ştiu ce înseamnă vin nou şi om nou. Ei sunt ca Israel cel vechi, ei binecuvintează însuratul şi măritatul şi traiul păcătos al omului, şi nu am ucenici vii prin preoţii de pe pământ.

Fiilor, nimeni pe pământ nu are de cine să asculte aşa cum M-au ascultat pe Mine slugile nunţii din Cana, care au făcut împlinirea slavei Mele şi minunea vinului cel nou. Ei au luat vinul cel nou, învăţătura Mea, căci M-au ascultat când le-am zis să umple cu apă vasele, şi apoi să scoată vin din vase, nu apă. Credinţa lor a făcut aceasta, căci au ascultat, fiindcă au crezut ce le-a spus mama Mea. Aşa îmi aleg Eu dintre oameni pe cei aleşi ai Mei. Dar acum mama Mea îmi spune din nou: „Fiule, nu mai au vin nuntaşii; Fiule, nu mai este vin”, iar Eu o ascult, şi le poruncesc slugilor nunţii să umple vasele cu vin nou şi să dea nuntaşilor, să dea de la Mine, că Eu sunt izvor de vin nou şi am viţă nouă, sădire nouă, preoţie nouă. Butucul cel vechi de vie s-a uscat, şi am sădit vie nouă din care fac vin şi dau nuntaşilor să bea şi să ia Duh Sfânt, şi să se facă sfânt cel ce bea.

La nunta din Cana am făcut semn şi M-am slăvit prin el ca să-Mi întăresc ucenicii în credinţă şi în stăruinţa credinţei. Aşa şi azi lucrez, şi fac nuntă curată şi despart omul de păcat şi îl fac mireasă curată, om fără de păcat fac, prin slava Mea, prin slava cuvântului Meu, prin învăţătura Mea, vinul cel nou. Amin, amin, amin.

O, mamă a Mea, şi azi te ascult când îmi spui la zilele de nuntă să pun vin nou pe masă ca să bea nuntaşii nunţii Mele cu mireasa Mea, cu poporul Meu mireasă. Te ascult, mamă, căci este ceasul Meu. Amin, amin, amin.

– O, Fiule Mire, Fiule cu mireasă, Fiule al meu! îţi iubesc mireasa şi voiesc să aibă vin nuntaşii zilelor de nuntă, că m-am purtat din loc în loc să chem la nunta Ta pe mulţi, şi mulţi ştiu că Tu eşti Mire în români şi ai mireasă din români. îi trag pe mulţi spre Tine, Fiule Mire, ca să-Ţi vadă slava Ta cu mireasa Ta, şi să le dau plata credinţei, că pe mulţi i-am condus spre poporul nunţii Tale. Eu m-am tras acum în sălile de nuntă, în zilele nunţii Tale m-am tras, şi stau lângă Mire şi mireasă, lângă Tine şi poporul Tău cel nou, şi îi chem pe cei vestiţi de mine din vreme. Prin multe locuri am umblat ca o vornicuţă care vesteşte nuntaşii să vină la nuntă. Am fost şi la păgâni, am fost şi la creştini, am fost şi la cei chemaţi, dar cei chemaţi au de trăit traiul lor, căci vinul cel vechi a secat, şi nimeni nu mai caută vin. Cei chemaţi beau şi mănâncă mâncări şi băuturi păgâneşti şi diavoleşti, ca preoţii lui Eli, ca fiii lui Eli, care se desfrânau între Domnul şi popor.

O, Fiule Mire, nimeni pe pământ nu mai are de cine să asculte. Dar eu sunt mama Ta, şi Tu m-ai ascultat mereu, ca să Te faci pildă pentru mulţi. Suntem la nuntă, şi eu am adus călăuzind pe mulţi spre nunta Ta, şi le spun la toţi aşa:

Amin, amin zic vouă, celor chemaţi de mine la nunta Fiului meu! Faceţi tot ce vă va zice Fiul meu, că El porunceşte slugilor nunţii să pună vin nou în vasele spălării. Veniţi şi vă spălaţi în vasele spălării, că în ele se face vin nou, prin Fiul meu. Spălaţi-vă, curăţiţi-vă, albiţi-vă în botezul cel nou, prin spălare în vinul cel nou, care spală pe cei ce vor fi oameni noi, oameni sfinţi, oameni fără de păcat. Cel ce vine după mine, să-şi ia crucea şi să urmeze Fiului meu. Amin, amin, amin. Toţi cei care m-aţi ascultat când am strigat vestea nunţii, ascultaţi de Fiul meu şi fiţi români ai Fiului meu şi staţi în România, precum şi eu stau, că ea e ţara Fiului meu, ţara strălucirii, cea proorocită de Daniel, proorocul Scripturilor. Ţara strălucirii va străluci de sfinţi. Fiţi sfinţi, că Fiul meu e Sfântul Tatălui. El îi face fii ai Tatălui pe toţi cei ce cred în El şi în poporul Lui mireasă, mireasa Fiului meu. Voi, cei care aţi urmat glasului meu cu care v-am chemat către Fiul meu, veniţi şi învăţaţi iubirea dintre Mire şi mireasă. Vegheaţi în calea Mirelui. Iată, Mirele vine, vine, vine! Ieşiţi întru întâmpinarea Lui, căci nunta Lui este iubirea dintre Mire şi mireasă. Amin, amin, amin.

– O, mamă dulce, mamă care asculţi de Fiul tău, de până să-L fi născut şi până azi! Eu sunt pildă de ascultare şi fac vin nou şi dau la cei însetaţi.

Fiilor din grădina Mea, fiilor unşi, umpleţi vasele cu vin şi daţi daruri nuntaşilor. Amin, amin, amin zic vouă şi tuturor celor ce vin la nunta Cuvântului lui Dumnezeu: iată Mirele, ieşiţi întru întâmpinarea Lui! Fericit este cel ce are untdelemn în candela sa, că acela se va bucura la venirea Mea şi va intra la nuntă. Amin, amin, amin.

30-08-1998