Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Înălțării DomnuluiMă las spre voi cu dulce cuvânt în zi de praznic împărătesc în cer și pe pământ, căci sunt Cel minunat, o, fiilor, așa cum am fost în ziua aceea când, grăind ucenicilor Mei lucrul Meu pentru ei și peste ei, M-am tras apoi din ochii lor în chip minunat, cerește, fiilor, și de atunci sunt de-a dreapta Tatălui, locul Meu cel din vecii, căci înălțându-Mă M-am înălțat pe nor, făgăduind ucenicilor Mei că voi fi cu ei până la sfârșitul timpului, și mai ales până la venirea fiecăruia din ei lângă Mine și lângă Tatăl, așa cum le-am promis ca acolo unde sunt Eu acolo să fie și ei, cei ce M-au crezut și M-au urmat și M-au iubit, lucrând ei la slava împărăției Mele pe pământ între oameni și vestind-o pe ea din unul în altul, ca să se știe peste veacuri de biruința celor biruitori, căci așa am spus: «Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții», că nu s-au lăsat biruiți, ci au biruit ei. Cel ce nu va birui însă, va fi un biruit printr-o viață vremelnică, în timpul căreia n-a stat cu putere în lupta cea pentru biruință a împlinirii voii lui Dumnezeu, o, și așa dobândește sau nu dobândește omul locul cel pregătit de Mine pentru Mine și pentru cei ce vor birui ca și Mine, precum este scris.

Așez iarăși în carte voia Mea cea de azi, căci voia Mea este să lucrez să am un popor care să poată să se lase pregătit pentru biruința Mea cea de la sfârșit de timp, popor pentru Mine, pentru ziua Mea cea mare, o, fiilor, un popor frumos, iar ca să fie frumosul Meu acest popor, ca să fii frumosul lui Dumnezeu, fiule, înseamnă să ai un suflet frumos, să nu ți-l încrunți, să nu-l duci spre supărare, spre încordare, spre răutate, spre neiertare, înseamnă să nu spui nu, ci să-l ții mereu lângă Domnul tău, așa cum au lucrat după înălțarea Mea ucenicii Mei prin Duhul Sfânt Mângâietorul, Duhul Care îl înalță pe cel frumos cu sufletul și îl face locaș ceresc pe pământ, iar dacă Eu M-am înălțat lângă Tatăl, acolo tânjesc cei ce rămân cu Mine, și Eu cu ei, iar ei se înalță și nu scad și nu rămân pe pământ cu trăirea lor, ci și-o înalță spre Mine mereu, iar Eu sunt cu ei până la sfârșitul timpului, sunt în dragostea și dorul lor, și așa se împlinesc cuvintele rostite de Mine acum două mii de ani, o, fiilor.

Voi, măi fiilor, aveți împărțită lucrare minunată să lucrați. Vouă trebuie să vă crească simțirea cea sfântă și umilința ei, fiindcă Dumnezeu este atât de mare, fiilor, iar omul este atât de neînsemnat, și slavă iubirii Domnului și inimii Lui de Părinte veșnic, iar oamenii să se teamă să se încreadă în ei înșiși și să se creadă de preț, căci numai Domnul găsește de cuviință să-i dea omului prețuire și folosință după voia Lui. Când însă omul își ia singur înaintea unui așa de mare Dumnezeu și Stăpân, o, ce este omul acela? Mai are el pe Dumnezeu și temerea aceea a făpturii care-și dă seama cât de mare este Dumnezeu?

O, fiilor, ce bine-i este omului care-și dă seama de greșelile lui și învață din ele duhul cel iubitor de oameni, duhul care iubește și iartă! Unul ca acela are înțelepciunea iubirii lui Dumnezeu și stă de veghe să nu i se stingă lumina, o, că e mare primejdie să te culci și să adormi nemulțumit, supărat pe cineva, neîmpăcat cu Domnul prin acestea care ți-ar cuprinde inima în așternutul tău. O, dacă și-ar da sufletul într-o așa noapte, ce, oare, i-ar fi lui, unui așa om?

Fiilor, fiilor, vă trebuie tot timpul voie bună în inimă, pe față și în purtare. Voia bună din inimă Mă ajută pe Mine să stau cu tine, lângă tine, fiule, ea alină văzduhul și apar raze de lumină în starea cea de întuneric, pe care o zidește diavolul între pământ și cer, căci diavolul și slugile lui n-au lumină, n-au bucurie, ci au duh apăsător, și au doar fățărnicia stării bune, au gheața care se așează peste tot. Mângâierea Duhului Sfânt însă este o lucrare și o lumină cu putere sfântă de viață și de bucurie, de armonie, și alungă întunericul, alungă urâtul, fiilor, și ține pe Domnul aproape, o, și așa popor și așa fii lucrez Eu să am acum, iar cine nu poate să asculte și să fie așa, nu poate și gata, n-ai ce să-i faci.

O, fiule, ai grijă mare de cuvântul ce-l ai în inimă, și mai ales de cel rostit, căci cuvântul trebuie să rămână cuvânt, și mai ales pe care-l dai față de Dumnezeu, cuvântul prin care te-ai dat să fii copil al Domnului și dragoste pentru Domnul, și nedespărțire de El apoi.

O, fiilor care Mă purtați ca să fiu cu poporul Meu cel de azi, o, fiilor, iert mult acestui popor, iert mereu și mult, dar despărțirea de voi nu pot să o iert celui ce se leapădă de voi, căci voi Mă purtați cu venirea Mea între Mine și ei, voi sunteți ușa dintre Mine și ei, dintre ei și Mine.

O, cât de căutați veți fi, fiilor, dar, ca și la potop, ușa se va închide pe dinafară pentru cei ce au disprețuit povața Mea și a voastră la vreme pentru binele lor.

O, fii ai poporului cuvântului Meu, voi, ca să scăpați de cele ce au să vină peste lume, precum este scris, voi trebuie să vă suiți tot mai sus, iar Eu să văd asta la voi și să vă pot ocroti, fiilor, și de aceea vă cer să alegeți pregătirea tot mai întreagă, tot mai mult împlinirea cea pentru salvare, căci scris este: «Nu vor veni către tine rele, iar urgia nu se va apropia de locașul tău».

O, că iată, fiilor, trece Domnul, trece, și se cunoaște că trece din loc în loc. Trece Domnul ca pe vremea proorocului Ilie, cu vânt și cu furtună, cu cutremur și spaimă. Trece Domnul și tremură munții, și înaintea Lui se clatină albiile apelor și se revarsă jgheaburile cerului, și pământul se zbate sub pașii Lui ca la facere. Dar cuvântul Lui de peste voi adie ușor aici, ca o mângâiere sfântă, iar Domnul trece pe lângă voi dintr-o parte în alta. Trece Domnul ca atunci când a trecut prin moarte pe cruce și s-a făcut cutremur și întuneric în loc de soare, și s-au ridicat morții din morminte înaintea Lui, iar cei vii nu, și L-a salutat iadul, iar cei vii nu, o, și omul nu știe ce mare este Dumnezeu și cât Îl doare că n-are omul temere de Domnul și recunoștință înaintea Făcătorului a toate.

Și iată, trece Domnul și peste pământul român dintr-o parte în alta și cercetează viața și adunătura cea fără Dumnezeu a oamenilor, și plânge Domnul, și plânge și românul, dar iată, iată, întoarcerea la Domnul e grea pentru om.

O, fiilor, voi aveți de lucru acum pentru slava Mea și sunteți în zor cu gătirea praznicului de Rusalii, iar cei vestiți de Mine pentru strângerea la izvor se gătesc și ei de călătorie și așteaptă cu răbdare pasul de plecare spre cetatea Mea cu voi. Le presar în cale mângâieri, binecuvântări, pacea duhului, iubire și frăție sfântă sub mâna Mea de Păstor, căci vai oilor fără păstor, și care sunt de capul lor!

Dau poruncă îngerilor cărărilor să păzească, să însenineze și să lumineze calea celor ce vin la praznicul Duhului Sfânt. Eu îi aștept în prag cu dor și cu alin de dor pentru dorul din ei.

Voi fi cu cei din cer aici, dar și cu cei ce așteaptă chemarea lor la masă de pomenire pentru cei ce dorm încă cu trupurile, iar duhul lor așteaptă chemarea Mea și a voastră, fiilor care pomeniți pe cei ce se adună de dincolo să-și ia ușurare, mângâiere și răbdare încă, o, și mai e un ceas și vin Eu cu ziua mângâierii pentru toți.

O, fiilor, vine Duhul Sfânt Mângâietorul cu praznicul Său împărătesc, vine și împărățește la voi, și Se împarte ca un Împărat peste facerea toată. Mângâiere să lucrați și voi pentru El, și unii pentru alții, fiilor.

O, îndeletniciți-vă cu lucrarea mângâierii de la unii la alții, și aceasta pentru statul Domnului în voi, o, fiilor, iar duhul mângâierii să nu-l stingeți între voi, ci să-l aprindeți mereu, ca să poată el.

Mereu, mereu bucurie să lucrați între voi, fiilor, și din ea să ia cei din cer, și din ea să salte toată facerea, și din ea să se vadă că voi sunteți casa bucuriilor sfinte, casa de oaspeți ai lui Dumnezeu.

Iar Eu, Domnul, v-am lucrat vouă în zi de praznic sfânt înălțare vouă spre Domnul, suflete pline de frumos, căci sărbătorile Mele cu voi aici sunt cele mai mângâioase clipe pentru cei din cer, o, și așa vin Eu cu sfinții, și așa se împlinește Scriptura aceasta care zice: «Vine Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi!».

O, pace vouă, fiilor! Privesc peste voi. Stați sub privirea Mea, și așa să gătiți așternutul sărbătorii de Rusalii, o, și așa să petreceți mereu, gătind mereu calea Mea spre voi și spre pământ, cuvântul lui Dumnezeu între cer și pământ, o, fiilor. Amin, amin, amin.

06-06-2019