Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Întâmpinării Domnului nostru Iisus HristosSă fiu întâmpinat când vin! O, fiilor, să fiu salutat așa cum Îmi salut Eu poporul când vin, așa cum vă salut Eu, Domnul, pe voi când Îmi grăiesc cuvântul Meu vouă ca să-l așezați în carte și să Mă împărțiți apoi. O, așa să fiu și Eu întâmpinat de voi, că vin la voi, fiilor, și vă grăiesc mereu. Să fiu, dar, întâmpi­nat de voi când vin, fiilor.

— Pace Ție, Doamne!

— Și Eu vă salut pe voi: Pace vouă, fiilor! Voi Mie, și Eu vouă, pace, și salutul păcii să Ne dăm!

Sunt pe pământ popoare ale căror locuitori se apleacă de spate când se întâlnesc față în față, și în semn de salut își dau cinste unul altuia și-și dovedesc prețuirea, și e frumoasă purtarea lor și e cuminte, fiilor. O, așa ar fi să se poarte unul în fața celuilalt fiii neamului creștin, cel mai puternic neam de pe pământ, regatul Domnului pe pământ, împărăție fără de hotare, căci împărăția lor nu este din lumea aceasta, precum nici împăratul lor nu este din lume și nu are nimic în ea.

O, câtă povață, câtă educație trebuie peste cei ce se aleg fii ai lui Dumnezeu pe pământ, și al căror mers este spre cer, spre locuința sfinților și a îngerilor Domnului! Cei ce se aleg să mear­gă spre cer știu mai întâi bine despre cine locu­iește în cer și-și cer o viață ca a celor din cer și o cale tot la fel, ca și a celor din cer, care vin pe pământ mereu ca să-i ajute pe cei care strigă să vină să-i sprijinească pe calea lor spre cer, cale plină de primejdie, plină de vrăjmași, căci lu­mea oamenilor și-a făcut, vreme de șapte mii de ani și-a făcut rost de plăceri fără Dumnezeu în ele, și de dureri pentru plăceri apoi și e nevoie să fie ajutat omul, din cer să fie ajutat, că de acolo vine ajutorul cel adevărat, cel tare.

O, fiilor, e praznic de întâmpinare în a­ceastă zi, așa se cheamă praznicul Meu din ziua aceasta. Părinții care M-au crescut și M-au vegheat în vremea Mea de copil M-au dus la templu prunc de patruzeci de zile ca să fiu închinat după porunca legii, iar Duhul Sfânt de peste bătrânul Simeon, bărbat cu viață sfântă, M-a binecuvântat și a zis mamei Mele: «Copilul Acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora din Israel și va fi semn care va stârni împotriviri».

O, Duhul Sfânt M-a binecuvântat, și S-a folosit de un om sfânt, de gura și de glasul omului sfânt, măi poporul Meu. N-au cerut aceasta părinții care M-au dus la templu, n-a cerut nici bătrânul Simeon, ci Duhul Sfânt, Care l-a mânat pe bătrân să vină la templu și să Mă întâmpine din partea Domnului și să spună cursul vieții Mele pământești, ca atunci când se vor împlini cuvintele Duhului Sfânt, să poată crede oricine va vedea împlinirea, și chiar cei de atunci și pâ­nă azi trecuți prin viața cea pământească, după care fiecare s-au dus sau se duc înaintea Domnului cu viața lor și și-o înfățișează ori spre judecată, ori spre mântuire, precum este scris.

O, poporul Meu, o, fiilor, învățați-vă să nu disprețuiți pe Duhul Sfânt. Nu știți cum lucrează El și ce grăiește sau când. De aceea fiți treji pentru lucrarea Duhului Sfânt, Care suflă unde voiește și când voiește El, și vă îndemn a­ceasta pentru că nu v-ați deprins cu această gri­jă, pentru care trebuie credință și trebuie primire și veghe pentru primire, o, fiilor, și trebuie să fiți cerești pe pământ, și cerul să vă fie de patrie pe pă­mânt, că altfel cum ați putea primi voi din cer?

O, aveți nevoie de multă, multă iertare, de multă îndreptare, dacă până acum nu ați avut deplină grijă să nu întoarceți spatele pentru Du­hul Sfânt.

O, fiți născuți din Duhul, fiilor, căci Eu, Domnul, am deslușit bine cum sunt cei născuți din Duhul, și am grăit aceasta prin Scripturi. O, iată câtă credință trebuie și câtă grijă pentru cum vă lucrează credința, căci credința îl lucrează pe om ca să fie el apoi născut din Duhul. Când Du­hul este cu voi, El vă învață în toată clipa, El vă călăuzește dacă nu-I spuneți nu, iar dacă Îi spu­neți nu, El Se sfiește, Se strânge ca un sul și Se trage din fața voastră cu grăirea Sa.

Vă spun, fiilor, că Duhul nu S-a învățat cu voi încă, fiindcă nu v-ați învățat voi cu El și cu grăirea Sa spre voi. Așadar, de aceea vă spun aceasta, căci fericiți și liniștiți sunt cei mânați și purtați de Duhul Sfânt, Care vă vrea pe voi cei fericiți să fiți, fiilor, dar ați văzut cum a lucrat El și cum a grăit prin glasul bătrânului Simeon, și cum a vestit lucrarea Mea și semnele ei de peste oamenii din Israel, și cum a primit mama Mea Fecioara glasul și cuvântul Duhului Sfânt.

Liniște și putere de împlinire aduce Du­hul Sfânt prin lucrarea Lui. Lucrări mai presus de măsura omenească poate El să facă și să arate, chiar și la cei ce nu se așteaptă și nu cunosc despre cele din cer.

Mă bucur cu Duhul Sfânt și cu sfinții că am avut prilejul în ziua aceasta de praznic de întâmpinare să vă pot spune cum stă, cum grăiește și cum lucrează Duhul Sfânt spre voi și cu voi, și cum stați voi față de El și cum Îl primiți când vine spre voi. El este Dumnezeu, U­nul din Treimea Dum­nezeiască și ne­despărțit în lucrare și în uni­me, iar voi să căutați să învățați întreaga lucrare și putere a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt odată în lucrare, nu pe rând, nu în parte lucrare, o, nu, fiilor, nu, ci Trei în Unul, așa este și așa lucrează Dumnezeu, iar Duhul Domnului suflă și naște oameni, îi naște de sus, îi lucrează, îi formează, îi povățuiește mereu, și este scris că va naște din nou lumea toată. Iar voi luptați, fiilor, o, luptați să faceți parte din lumea cea născută din nou și să rămâneți, pentru veci să rămâneți în ea și pentru ea, că mare și dulce este învățătura Mea peste voi, și n-am grăit cu nimeni până acum așa dulce ca și cu voi, căci voi sunteți poporul cel mezin, și tot așa să vă și purtați, ca mezinul, fiilor, că ați văzut pe Adam, că dacă n-a fost prunc, el n-a avut, n-a simțit să aibă nevoie de supunere, de sfială, de ajutor, de veghe peste el, că a fost deodată mare, bărbat împlinit, iar cei mari, iată, nu ascultă, nu stau sub veghe, sub creștere, sub părinți, fiilor. Eu, însă, am venit Prunc când am venit, și M-am supus îngrijirii și ascultării și purtării de grijă și iubirii părintești, și așa am început învățătura Mea peste om. O, tot așa să faceți și voi. Ce ați văzut la Mine așa să faceți și voi, și veți fi călăuziți de Duhul, fiilor.

M-am scris cu voi în carte în ziua Mea de praznic de întâmpinare. Ne-am întâmpinat unii pe alții cu cuvânt de Duh Sfânt și ne-am dat salutul păcii, și am pus pe masă povețe sfinte, fiilor, iar voi dați-le poporului care are parte de hra­na cuvântului Meu, numai să se hrăneas­că și să creas­că el din această mană, că altfel mănâncă zadarnic din ea, și i se va mai și cere răspuns pentru ea, căci ea este darul Domnului, o, fiilor.

Iar acum, dacă sfârșim cuvântul zilei de praznic, Eu vă zic: Pace vouă, fiilor! Și acum...!

— Pace Ție, Doamne!

— O, măi poporul Meu, să învățați purtarea cea frumoasă, cea plină de simțire de sus și de în­vățătură pentru ea, fiilor, și apoi lucrată ea între voi și Mine, între frate și frate, și, iarăși, între voi, și cei care vă văd pe voi cu Dumnezeu în voi, spre slava Mea cu voi, o, fiilor.

O, pace vouă! Pace vouă! Pace vouă, fiilor! Amin, amin, amin.

15-02-2017