Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul BobotezeiO, de bucuria pe care o am între cei din cer, iar ei împreună cu Mine în ziua Mea de praznic de botez, Mă aplec cu recunoștință ca să le mulțumesc pentru această bucurie la cei care au călătorit din depărtări ca să fie aici cu Mine în zi de praznic sfânt și să am cu cine să petrec, Eu și cei ce locuiesc în cer, că am venit la praznic de Bobotează și slujim aici cu cei așezați slujitori și aducem sfințire proaspătă peste apă și peste cei ce vor lua din harurile sfințitoare coborâte cu duh de Bobotează peste ape, și iată cerul și pământul în sfântă întâlnire pe pământ binecuvântat pentru Domnul, iar pentru aceste sfinte bucurii am popor binecuvântat aici, la izvor, și cu el Îmi așez și Îmi gătesc zile de praznic sfânt pe pământ, și cu mânuțele lui Îmi împart cuvântul gurii Mele peste cei binecredincioși și peste cei puțin credincioși, ba și peste cei ce nu cred și nu vor cu Dumnezeu, căci Eu, Domnul, cuvintez pentru toți și pentru toate, și tot pământul e al Domnului și toată facerea dintre cer și pământ, iar omul Îmi este martor sau vrăjmaș, după cum se alege el să fie sau să nu fie, căci ca să fie omul, această taină se înțelege puțin, puțin de tot, și iată, merge cuvântul Domnului peste pământ și se face învățător peste om și se face lumină a lumii.

V-am pregătit locaș cald, popas dulce și masă caldă și cuvânt cald de întâmpinare și de stat cu voi la masă sfântă, o, fiilor veniți la masa Domnului. O, învățați de la Mine, învățați să-Mi fiți fii dacă Eu, Domnul, vă spun fii vouă. Scris este că toți cei credincioși Domnului vor primi putere să se facă fii ai lui Dumnezeu prin har, și iată, izvor de har aici, în grădinile Mele binecuvântate în mijlocul neamului român, de unde spun la toți cei de pe pământ, după neamul de oameni și după limbă, spun și pentru ei pace de la Domnul cerului și al pământului, spun ca să fie ceea ce spun, și iată, spun:

Pace vouă, popoare și neamuri și limbi de pe fața pământului! Sunteți sau nu de partea lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunteți sau nu iubitori de porunci sfinte peste voi aici și pe vecii apoi, sunteți sau nu de partea înțelepciunii vieții și a trăirii ei și a așezării ei, așa cum și-a croit așezarea ei apoi fiecare om de pe pământ, o, sunteți sau nu sunteți atenți la cuvântul lui Dumnezeu, care curge din tronul său pe vatra neamului român și se împarte în părți ca să adape pământul cu viață, Eu, Dumnezeu Cuvântul vă spun vouă, pace vă spun în zi de praznic de Bobotează! Și iată, priviți semnul întoarcerii apei Iordanului în această zi sfântă care mărturisește pe Domnul Iisus Hristos, pe Cel botezat în Iordan acum două mii de ani de mâna lui Ioan Botezătorul, prooroc mare în vremea aceea mărturisitoare prin toate faptele și semnele lui Dumnezeu lăsate pe pământ.

Trimit peste pământ în ziua aceasta sfântă, trimit duhul păcii Mele, iar unde el nu găsește să se așeze, pacea Mea să se întoarcă la Mine, precum este scris.

Iar acum, Noi, cei din cer sosiți, și cei de aici slujitori Domnului, rostim împreună peste ape cuvânt de Bobotează: Se binecuvintează și se sfințește apa aceasta cu harul Preasfântului Duh și cu puterea Lui, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.

O, Tată ceresc, Tatăl Meu, sfințească-se numele Tău și împărăția Ta aici, Tată, și să fie pe pământ aici ca și în cer, și izbăvire mare să așezi aici mereu, mereu, Tatăl Meu. O, e ziua Mea de praznic de botez, zi mărturisită și mărturisitoare în cer și pe pământ, și a rămas taina ei și puterea ei și mărturisește ea semnul ei și locul ei, mărturisește de atunci și până azi, spre mirarea necredincioșilor și neastâmpăraților, Tatăl Meu. O, Mi-e tare milă de cei necredincioși, de cei străini de Noi pe pământ, Tată! O, ce nedumeriți, ce îndurerați, ce rușinați se arată ei înaintea Noastră când părăsesc viața cea de pe pământ, Tată!

Grăiesc cu Tine în ziua aceasta de praznic sfânt, Tatăl Meu, când Tu M-ai mărturisit din cer cu glas de Tată al Meu când ai spus că Eu sunt Fiul Tău iubit întru Care ai binevoit, și i-ai îndemnat pe toți să asculte de Mine, de Fiul Tău venit pe pământ, Tată. O, deschide spre ei Duhul Tău și spune-le lor și acum că Eu de la Tine sunt, Tată. Amin.

— Le spun, Fiule Unule al Meu, spre mângâierea Ta le spun la toți oamenii de azi de pe tot pământul:

O, auziți voi, cei de pe pământ! Deschideți-vă urechile și auziți pe Dumnezeu Tatăl în zi de praznic de Bobotează a Fiului Său Iisus Hristos. El este Fiul Meu Cel din vecii, Cel mai înainte de vecii născut din Mine, Tatăl, și precum Eu sunt lumină, El este lumină din lumină și adevărat Dumnezeu ca și Tatăl, de o Ființă cu Tatăl fiind, și prin Care toate, toate s-au făcut. El este trimisul Meu pe pământ, întrupându-Se acum două mii de ani în pântece de Fecioară și născându-Se și făcându-Se Om. El este Cel Care S-a răstignit pentru fiecare om și a înviat pentru fiecare dintre cei credincioși Lui apoi. El este Cel scris să vină iarăși pentru vii și pentru morți ca să dea fiecăruia după fapte și să fie fără de sfârșit împărăția Lui și cei ce o dobândesc pe ea. El este prin Care Duhul Sfânt S-a slăvit cu multul în lucrare între oameni, și, în sfârșit, El este piatra bisericii și toată temelia ei. El este Fiul Meu, și L-am trimis iarăși pe pământ acum ca să-Și zidească la vedere împărăție și biserică vie, și apoi prin ea viața veacului ce va să fie, toate prin biserică, precum este scris.

O, le-am spus, Fiule Iisus Hristos, le-am spus că Tu ești Fiul Meu Cel iubit, le-am spus ca și acum două mii de ani poporului iudeu. O, le-am spus la toți taina Mea cu Tine ca să vină spre ea dacă vor. Le dau putere să se facă fii ai lui Dumnezeu dacă vor, iar Duhul Sfânt Mângâietorul lucrează El, Fiule al Meu. O, Eu mângâiere Îți doresc în ziua aceasta sfântă aici, între cei ce vin adesea și se adună ca să-Ți asculte cuvântul și să se mângâie de la el. Se mângâie cei ce vin, și Te mângâi și Tu cu ei, căci cei îndurerați au nevoie de mângâiere, Fiule scump. Fiii oamenilor se duc la petreceri păcătoase când au lipsă de mângâiere, dar fiii Noștri caută spre Noi, și căutăm mângâiere și Noi și ei, iar apoi plata răbdării și toată bucuria cea pentru ea.

Te îmbrățișez cu Duhul, Fiule Emanuel. O, pace Ție în mijlocul celor ce vin cu credință la izvorul Tău de cuvânt aici, în cetatea Ta de scaun pe pământul neamului român, țara Noastră cea de azi, cea de la sfârșit de timp, căci Te-am trimis aici să lucrezi, de unde Noi am început la începutul facerii cerului și a pământului și a toate văzute și nevăzute ale facerii Noastre. Binecuvântat să fie de Noi și în ziua aceasta pământul român și cei credincioși de pe el, Fiule scump! Binecuvântat să fie mersul Nostru înainte și cei ce Ne ajută să mergem, și cei ce Ne primesc prin ei cu vestea cea de sus!

O, binecuvântare dăm peste cei ce venind vin și petrec aici cu Dumnezeu și cu cei din cer în zile de praznic sfânt.

Iar acum, Fiul Meu Cuvântul, Iisus Hristos, El este cuvântul cel pentru praznic de Bobotează, căci este El Fiul Meu Cel iubit. Amin.

— O, câtă mângâiere a Ta aici, Tată! O, ce dulce este mângâierea lui Dumnezeu! O, cum să facem să înțeleagă omul și să știe de unde să ia el mângâierea și s-o aibă și să-și strângă să aibă pe vecii, Tată? Eu Mă aplec acum, și sunt plin de recunoștință că ai stat lângă Mine cuvânt în ziua Mea de praznic de Bobotează. Te mărturisesc cu Mine, Tu în Mine, și Eu în Tine mereu, mereu, o, Tatăl Meu.

— Dar eu, o, Doamne, eu, cel ce am ținut mâna mea pe creștetul Tău în apa Iordanului și Te-am arătat că ești Cel mărturisit de Tatăl și de mine, eu cum să nu Te mărturisesc acum pentru ziua Ta cu mine și a mea cu Tine în râul Iordan, pe malul căruia curgeau spre Tine noroadele pentru botezul cu apă, botezul pocăinței, Doamne?

— O, botezătorule al Meu, cum să nu Ne mărturisim unul pe altul în ziua Noastră mărturisitoare prin taina ei cea lucrătoare din cer? O, ce frumos, ce frumos a fost totul! Ce gust ceresc a fost în fiorul cel sfânt din Mine și din tine în ziua aceea! Ce taină sfântă a primit în apa lui Iordanul în vremea aceea sfântă! Ce înfiorați și mirați priveau toți îngerii și toți sfinții Tatălui și toate puterile cerești! O, ce frumos este între cele cerești, botezătorule al Meu! O, de ar crede aceasta cei ce Ne aud pe pământ!

— O, Doamne Mieluț, să-i ajutăm noi pe oameni să creadă. Pe pământ e mare diavolul înșelătorul și sunt slabi oamenii toți, de vreme ce ochii lor sunt ținuți să vadă. Să-i ajutăm noi cu semne cerești, Doamne! A sosit vremea, iat-o! Tu vii pe pământ cuvânt și lumină a lumii prin cuvânt. Pătrunde, Doamne, peste tot cu acest cuvânt de facere peste vii și peste morți! Ia ruga mea și pune-o în pieptul Tău și adu la vedere această împlinire, că este scris să biruiești, să fii Mielul Cel biruitor peste rău și peste toată deșertăciunea care s-a așezat între pământ și cer. Eu sunt martorul Tău de la Iordan de acum două mii de ani. O, umple pământul de dragostea Ta. Adu-i pe toți oamenii cei pribegi, adu-i la Tatăl, o, Doamne Mieluț! Amin.

— O, ce frumos, ce frumos este aici, unde suntem veniți și așezați la masă sfântă, botezătorule al Meu! O, ce așternut frumos, ce primire dulce, ce trudă pentru această pregătire! O, fericiți sunt cei ce trudesc lucrând pentru Domnul! Acestora Eu le-am promis și le-am spus: «Cel ce crede în Mine voi veni la el și-Mi voi face casă la el și voi cina cu el și Mă voi arăta lui.», și iată împlinirea făgăduinței Mele pentru cei credincioși venirii Mele la ei și primirii pe care ei Mi-o fac când vin cu oaspeți din cer pe pământ la ei!

Toată apa de aici se împarte peste pământ în ziua aceasta de sfințire peste ape. Să se sfințească și să se curățească cu ea pământul tot, și apoi omul!

O, cum să nu Mă aplec înaintea celor ce-Mi pregătesc mereu atâtea zile dulci și atâta primire mângâietoare când vin cu sfinții Mei și cu amintirile zilelor mărturisitoare de Dumnezeu? Mă aplec cu recunoștință și nu opresc plata lor. Le mulțumesc cu aplecare și cu mântuire, numai să lucreze ei înaintea Mea ascultarea de cuvântul Meu de peste ei. Credința și ascultarea îi țin pe ei ai Mei și lângă Mine mereu, și pe Mine lângă ei în toată clipa. Toți cei care M-au ascultat suferind cu iubire, sunt scriși aceștia peste oameni profesorii iubirii de Dumnezeu și învățătorii oamenilor care caută după iubirea cea de sus.

O, mare Îmi este mângâierea și mare bucuria acestui praznic sfânt aici! Mi-a fost tare dor, am așteptat cu dor să vină ziua acestei întâlniri. Voi, cei care Mă mângâiați venind la zilele Mele de praznic cu cei din cer aici, o, veți fi răsplătiți și mărturisiți de zilele acestea de sărbătoare a Mea cu voi și cu sfinții Mei. O, nu părăsiți cărarea Mea spre voi, și a voastră spre Mine! Vă veți pierde mințile dacă veți face aceasta, căci vai celor fără cârmă din cer peste pașii vieții lor pe pământ!

Legea curățirii a toate este această apă sfințită cu putere de cuvânt în zi de Bobotează. Așadar, sfințirea trupului și a toate câte trebuiesc, se lucrează cu mâna această curățire pentru sfințenie. Iar voi, fiilor care-Mi puneți masă de praznic aici, cu cei ce se adună la izvorul Meu de cuvânt, o, stropiți totul cu aghiasmă, și limpeziți apoi cu ea toate vasele folosite la masă, fiindcă cei ce vin nu au grijă toți de masa lor ca să le fie ea curată întru toate, și vă ating aceștia pe voi de a lor nepurtare de grijă pentru sfințenie peste toate și de neîmplinire a cuvântului învățăturii Mele pentru sfințenie și pentru curățenie, iar aceasta este grijă sfântă, nu oricum grijă, și toți trebuie să se învețe cu această grijă.

O, ce fericiți sunt cei ce nu se smintesc întru voi, fiilor! Ce ar fi să vă smintiți și voi de toate ale lor neîmpliniri? O, e greu de cei ce se smintesc căutând să facă ei aceasta. De dorul de a fi liberi și fără viață vegheată, de aceea caută ei să se smintească, și apoi libertatea și gustul ei, și nu-și dau ei seama de această primejdie și cât este ea de vătămătoare apoi.

Acum, hai să gustăm bucuria praznicului și hai să ne dăruim cu toate cele ale iubirii de Dumnezeu. Dăruim oaspeților creștini, lângă praznicul Bobotezei le dăruim lor acum, și petrecerea praznicului nașterii Mele și le cântăm colinde de naștere, fiilor, și sărbătorim sărbătorile de iarnă într-o singură zi, ca să-i bucurăm pe cei ce vin și bat cale venind, iar lor le este aceasta de mare mângâiere, fiilor. Nu-Mi sfârșesc cuvântul de praznic fără să le binecuvintez întoarcerea acasă și cale ocrotită din cer lor, și apoi chemare la masă pentru zilele care vor veni și se vor așterne aici în sărbători pentru Mine cu ei.

Privesc acum peste pământ. Mai sunt, o, mai sunt locuri și neamuri care n-au dărâmat de la locul lor zilele sfinților și datinile creștinești lăsate de străbunii cei sfinți. Se cinstește ziua de Bobotează și la ei la locul ei din calendar, chiar dacă ei n-au putere și voință să calce pe urmele Mele, dar au nestrămutate de la locul lor praznicele sfinților.

Și Mă întorc acum aici cu privirea. Îmi desfac brațele în chip de îmbrățișare și rămân așa cu ele peste voi și pentru voi.

Pace vouă, pace vouă, pace vouă! Amin, amin, amin.

19-01-2017