Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh SpiridonVine Domnul pe pământ cuvânt şi Se vestește pe Sine În­suși că vine, și vine cuvântul Său spre oameni, și aceasta înseamnă că vine. E mare nevoie de Dumnezeu pe pământ, şi vai pământului şi celor de pe el dacă Domnul n-ar veghea peste tot pe urma omului fără Dumnezeu peste viaţa lui!

Sunt Domnul Iisus Hristos şi am masă cu sfinţii în cer şi pe pământ, iar între sfinţi am în coborârea Mea acum sărbătorit pe arhiereul Spiridon, mărturisitorul Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh înaintea celor ce ştirbeau a­de­vărul Domnului după mintea lor.

Aşez putere şi veghe pentru coborârea Mea. Duhul ascultării este cel ce stă înaintea Mea ca să-Mi săvârşesc prin el lucrarea Mea pentru cei credincioşi, iar tu, popor al cuvântului Meu, eşti cel ce Mă primeşti şi cel ce Mă împarţi la cei ce se uită să vin la tine şi să Mă împart şi lor, celor ce se hrănesc cu slava cuvântului Meu din mijlocul tău.

Iată, fiii lumii sunt schimbători şi se bucură în ziua aceasta în numele naşterii Mele cea de acum două mii de ani, iar Eu am în cer şi pe pământ cu cei ascultători, am sărbătoarea arhiereului Spiridon, voind el să mărturisească lucrarea venirii Mele acum cuvânt peste pământ şi adevărul ei cel de sus, iar cerurile se bucură de orice mărturisire a celor de sus pentru cei de pe pământ, căci cei sfinţi pe pământ au cunoscut de la Domnul pe ce­le din ceruri şi pe Domnul slăvit de a­ces­te cete, de aceste ceruri, care formează suitele de îngeri şi de sfinţi, fiecare cu lucrările lor împărţite de Făcătorul lor, de Dumnezeul lor.

O, pace ţie, poporul Meu! Pace aş dori să aşez şi peste neamul român. Mi-e duhul încordat şi îndurerat de la ceaţa de peste acest neam. Veghez cu toate oştirile cereşti, veghez tainic, căci cei ce se vor cârmuitori peste acest neam sunt plini de trufie şi de nelinişte ca nu cum­va să fie daţi în lături, ca nu cumva să n-aibă de unde să mai sugă pentru ei şi pentru propăşirea lor întru toate, dar Eu, Domnul, am milă multă de cei apăsaţi de ei şi le dau lor duh treaz şi Mă ajut cu ei pentru lucrarea dreptăţii a toate şi pentru ridicarea la cârmă a celor cu inima curată fii ai acestui neam şi cu dragoste dăruitoare în ei, că voiesc cu mare aşteptare s-o ridic pe România pe umerii Mei şi s-o port în slava Mea şi s-o arăt popoarelor şi să va­dă popoarele cuvântul Meu de peste ea, care lucrează în ea pentru toate neamurile pământului ca să se întoarcă la Tatăl şi să-L cunoască pe Fiul Său în a­cest cuvânt, venirea Sa după om pe pământ.

O, fii ai lumii, voiesc să Mă cunoaşteţi de Dumnezeu, şi vin cuvânt pe pământ ca să vă stau în cale şi să vă întrebaţi despre Cel ce vă grăieşte vouă din nori. În văz­duh este umblarea Mea cu sfinţii şi cu toate puterile cereşti şi oştirile lor, iar oa­menii nu Mă văd cu ochii lor. Au fost şi sunt însă ochi mulţi între cei de pe pământ care văd slava Mea spre mărturisirea ei, ca să fie Domnul cunoscut prin biserică, prin fiii bisericii Lui mărturisitoare, prin cei cărora Domnul Se lasă descoperit cu tainele Lui, cu cerurile Lui, spre venirea văzută a împărăţiei Lui spre oameni, spre cei ce aşteaptă pe Domnul.

O, fii români, vă cheamă Domnul la veghe. Vin la voi cuvânt să vă ridic pe voi să vă păziţi ţara, că aveţi fraţi duşmani prin duhul trufiei şi al lăcomiei şi al dorului de mărire, şi s-au aşezat aceştia peste voi cârmuitori şi vor să vă ţină supuşi sub voile lor cele fără Dumnezeu. O, treziţi-vă, treziţi-vă şi păziţi-vă glia şi moştenirea cea creştinească şi viaţa cu Domnul, şi nu fără Domnul pe pământ cu voi. Eu, Domnul, grăiesc vouă acestea, că am cale de cuvânt în mijlocul vostru, şi de mult am şi de mult vă strig şi vă îndemn, că voiesc să fac slavă mare cu voi înaintea popoarelor, fii români, şi să Mă port cu ea peste pământ şi să Mă fac dorit apoi, dar voiesc să trezesc duhul mărturi­sirii şi vederea lui şi să lucrez cereşte pe pământ precum în cer, că a venit această vreme. Omul a încercat în fel şi chip cu cârmuirea lui cea fără Dumnezeu peste pământ. O, de s-ar tăia de tot cei ce vor pământul fără Domnul şi fără numele Lui cel mare peste el! O, de s-ar trezi aceştia!

O, de ce fără Domnul pe pământ? Nu vă e teamă, fii ai lumii? Nu vă e tea­mă pe pământ fără Dumnezeu, fără Cel ce a făcut cerul şi pământul? O, nu vă puteţi pune deasupra Domnului scaunul măririi voastre trecătoare ca şi voi. Eu, Domnul, cârmuiesc în taină cerul şi pământul şi toate oştirile de sus şi de jos şi am puterile cereşti în slujire, şi n-are omul cum să treacă peste lucrările Domnului între pământ şi cer. O, veniţi-vă în fire, fii ai oamenilor, că al Domnului este pământul şi tot ce e pe el, iar voi aplecaţi-vă şi cereţi vouă milostivirea Mea. Amin.

Am lângă Mine mărturisitor pe arhiereul Spiridon, plin de focul mărturisirii, umblând din loc în loc în cer şi pe pământ pentru lucru sfânt şi ajutând pe cei binecredincioşi, care-l strigă în ajutor. Din ceata arhiereilor Mă mărturiseşte el în ziua sa de sobor între sfinţi, şi-Mi spune:

— O, Doamne, o, Dumne­zeul nostru, cât de mi­nunat este numele Tău în tot pământul, Doamne, că s-a înălţat slava Ta mai presus de ceruri, o, Doamne!

O, fii ai oamenilor, până când grei la inimă şi la credinţă? Până când iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna? Este scris că pierde-va Domnul pe toţi cei ce grăiesc minciuna.

O, judecă-i pe ei, Doamne, ca să cadă din sfaturile lor, că Te-au amărât, o, Doamne, şi să se veselească toţi cei care nădăjduiesc întru Tine şi în veac să se bucure, şi să le fii lor sălaş, Doamne, precum este scris.

O, fii ai pământului, să ştiţi că numai adevărul este cel ce biruieşte pe pământ şi în cer. Umiliţi-vă, dar, înaintea Domnului Făcător a toate, şi nu fiţi furi, căci Adam dacă a făcut ca el a văzut apoi cât a pierdut, şi l-a supus pe el adevărul a toate. O, nu luaţi din mâna Domnului cârma, căci sunteţi oameni şi, iată, uitaţi de Domnul Făcătorul, pe Care nu-L puteţi pune sub lacăt, căci Domnul umblă înviat pes­te tot şi strigă şi tot strigă să-L audă oamenii şi să vină la El să-i ierte pe ei, că are nevoie omul de mul­tă, multă iertare, de mult sprijin de la Domnul pentru neputinţa lui cea omenească. O, veniţi-vă în fire, fii ai oamenilor! Dom­nul este peste toate şi a­veţi nevoie de miluinţă voi.

Le-am dat oamenilor îndemn spre împărăţia Ta, Doamne. Le-am dat lor trezire dacă vor să se scoale să creadă şi să împlinească. Tu însă veghezi şi cârmuieşti voia oamenilor după voia Ta şi după faptele lor, chiar dacă ei nu ştiu că aceasta face Dumnezeu. Iar acum Te slăvesc între sfinţi cu duhul meu, că Tu eşti Dumnezeul meu, iar eu sunt slujitorul Tău.

O, dă-i putere poporului cuvântului Tău să Te poarte cu venirea Ta, Doam­ne, şi dă-i lui pe Duhul Sfânt Mân­gâietorul, ca să aibă mângâiere acest mi­cuţ popor, Doamne. Prin toate poartă-l de mânuţă, iar noi, sfinţii Tăi, cerem Ţie pentru el, căci el este poporul cu­vântului Tău, o, Doamne. Amin.

— O, sfinţi iubiţi ai Mei, din cuvântul Meu de peste el Mi-am născut acest popor. Slăvească-se peste pământ numele Meu şi cuvântul Meu cel purtat de poporul acestui cuvânt! Cuvântul Meu este mare peste împăraţii neamurilor de pe pământ şi-i leagă pe ei în obezi şi în cătuşe de fier şi face între dânşii judecată scrisă, precum este scris. De aceea să-L laude pe Domnul împăraţii pământului, căci Eu, Domnul, vestesc cuvântul Meu lor şi dau prin el îndreptarea şi judecata Mea popoarelor şi-i înalţ pe cei credincioşi şi zidesc Ierusalimul, precum este scris. Amin.

O, popor al cuvântului Meu, e nevoie de Domnul pe pământ, iar tu să fii sprijinul Meu, fiule. Eu de aceea te-am ales şi te-am chemat, iar tu învaţă bine cum să-Mi fii sprijin, cum poţi să Mă ajuţi mai sfânt, mai mult, mai treaz, căci Eu îţi pregătesc bucurii pentru toate bucuriile pe care tu Mi le faci prin slujirea ta cea pentru Mine, iar tu stai de veghe înaintea Mea şi lasă-Mi Mie toate grijile tale, toate ale tale, căci tu eşti mic, dar ai pe Domnul de Dumnezeu al tău, ai pe Domnul, fiule. O, poartă-Mă, poporul Meu, şi împarte-Mă până la marginile cerurilor şi până la venirea Mea cea văzută de tot ochiul, iar Eu te port pe umerii Mei şi te ţin sub Duhul Sfânt Mângâietorul, fiule, sub mângâierea Mea te ţin Eu! Amin, amin, amin.

25-12-2013