Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Vasile cel Mare

Eu, Domnul Iisus Hristos, îmi rostesc cuvântul în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, iar porţile Mă aud şi îmi deschid ca să intru cu duh de sărbătoare a Mea şi a sfinţilor Mei. Amin, amin, amin.

Sunt numai milă peste voi, copii din porţi, căci sunteţi neodihniţi în lucrul cel pentru Mine. Sunteţi obosiţi, că aţi vegheat zi şi noapte pentru lucrul Evangheliei venirii Mele peste pământ. Eu însă vă sunt putere din cer şi de pe pământ, că şi voi îmi sunteţi, şi vă daţi lucrului Meu fără de cârtire, fiindcă Mă iubiţi, fiindcă aveţi duhul temerii de Dumnezeu şi duhul iubirii cea pentru Mine şi pentru om. Amin.

O, dacă ar lua mulţi şi tot mai mulţi de pe pământ iubirea şi mila voastră pentru om, Eu şi cu Tatăl şi cu sfinţii şi cu îngerii Ne-am găsi tot mai mult, tot mai dulce ziua odihnei cereşti pe pământ, iar Duhul Sfânt Mângâietorul S-ar întoarce de la om la Noi mângâindu-Ne de aşteptare. O, să nu se mire nici o minte dacă Eu, Domnul, am spus că aştept cu Tatăl şi cu sfinţii şi cu îngerii pe Duhul Sfânt Mângâietorul de pe pământ. Eu L-am trimis pe pământ cu cele din Tatăl şi din Mine ca să Se deşerte peste cei ce cred şi primesc de la El, căci am spus prin prooroci că voi turna peste cei credincioşi pe Duhul Meu Mângâietorul, şi ei vor prooroci înainte de ziua Mea cea mare şi strălucită, şi tot cel ce va chema numele Meu, numele Domnului, se va mântui. Amin. Eu când îl trimit pe pământ, El Se face fără de veste vuiet de suflare de vânt care vine repede şi lasă peste cei credincioşi lucrul Său cel ceresc, şi vreau să vină şi înapoi în Mine cu lucrul Lui cel de la om, cu mângâierea Lui cea luată din Mine şi cu care El lucrează peste om ca să-l facă locaş al Său pe om. Amin.

O, Ierusalime, Eu am fost Dumnezeu Omul şi am fost ascultător pentru toată împlinirea cu care venisem. M-am născut din Fecioară, şi după opt zile de la naşterea Mea am primit numele Iisus, rostit de îngeri mai înainte de a Mă fi zămislit în pântece, şi am fost tăiat împrejur după lege, căci eram după trup israelit, prin trupul mamei Mele prin care M-am făcut om născut, pentru că Fecioara M-a purtat în pântece, şi apoi Eu am ieşit în chip minunat, fără să stric trupul Fecioarei mamă, căci Dumnezeu este minunat din veac şi până în veac, şi este fără de păcat, şi S-a zămislit în pântece, şi S-a născut, şi a crescut, şi S-a răstignit, şi a înviat, şi S-a înălţat întru slavă, şi toate fără de păcat. Amin, amin, amin.

Mi-am ascuns slava dumnezeiască pe care puţin de tot Mi-am arătat-o cu strălucirea ei, căci Dumnezeu are umilinţă mare înaintea omului şi îl aşteaptă pe om să creadă desăvârşit şi să vadă omul pe cele ce nu se văd ale lui Dumnezeu. Aşa voiesc Eu să fie omul, aşa vedere voiesc să aibă cel credincios în cele ce nu se văd, şi voiesc să fie umilit ca Dumnezeu, nu să se laude cu cele tainice cu care Eu lucrez aşa de minunat peste cel umilit care are de la Mine vederea celor ce nu se văd.

O, Ierusalime, mare taină este aluatul Meu în omul care poartă peste el şi în el taina lui Dumnezeu! Nu e mare ispravă să-l scoată omul pe diavol din om, dar e minune mare cât cerul să-L aşeze omul pe Dumnezeu în om, şi apoi să se vadă această minune care se numeşte Dumnezeu în om şi om în Dumnezeu. Dacă omul lasă viaţa sa pentru că vrea să creadă în Dumnezeu şi să-I facă voia, aceasta nu e de ajuns niciodată, căci omul trebuie să fie minune văzută, iar minunea este lucrătoare de Dumnezeu peste om şi în om şi din om, şi nu este nevăzută aşa cum este omul, căci omului îi place să stea nevăzut de om cu lucrarea din el. Eu, Domnul, când sunt ales de om, Mă arăt lui şi cinez cu el şi Mă arăt cu el, aşa cum am lucrat prin toţi sfinţii Mei care au iubit şi au suferit cu sfinţenie pentru strălucirea Mea pe pământ.

Sunt peste tine sărbătoare, Ierusalime, şi cu cei din cer facem pomenire arhiereului Vasile cel Mare, că mare a fost puterea lui cea din Mine pentru dezrobirea omului îngropat în cele rele de pe pământ, căci mare i-a fost mila de Mine şi de om, şi se tem diavolii de numele lui, pentru că mare este numele lui. Cheamă-l şi tu, că îţi trebuie ajutor, poporul Meu, fiindcă tu eşti apăsat de invidia diavolului care te vede ce loc ai tu în patria Mea cerească fiindcă eşti necăjit şi lipsit pe pământ aşa cum am fost Eu. Cere la Mine şi cere la sfinţi mijlocire, că ei voiesc să aibă lucrare peste tine, ca să Mă ajuţi tu apoi cu lucrarea lor şi să fii cu sfinţii întru venirea Mea, că ei aşa voiesc. Amin, amin, amin.

Mergeţi la rugăciune acum, iar Eu, Domnul, şi cu sfinţii vă vom aştepta să vă rugaţi ca în ziua marelui arhiereu Vasile cel Mare şi să alungaţi pe tot duhul rău, aşa cum el l-a alungat. Şi să staţi la masă, fiilor, şi apoi să aşternem cuvântul cel de azi în cartea Mea până la capătul lui de azi, căci arhiereul Meu Vasile cu dor aşteaptă lângă voi. Amin, amin, amin.

– îi cuprind eu, Doamne al sfinţilor Tăi, şi apoi Tu vei încheia cuvântul sărbătorii de azi. Sunt cu har şi cu putere din Tine peste ei, aşa cum mi-ai împărţit pe pământ. O, pe pământ e atâta de puţină dragoste de Tine şi de sfinţi de nu mai are omul cum să vadă pe cele ce nu se văd lucrând cu puterea Ta peste om. Dacă nu e dragoste, nu e nici credinţă, şi oamenii trebuie să sufere şi să alerge după ajutor de la cei din cer, căci dragostea cea făcătoare de credinţă şi de om nou s-a răcit pe pământ, aşa cum Tu ai spus prin Scripturi.

Rostesc cuvânt arhieresc: să slăbească şi să se destrame toată puterea duhurilor rele, omeneşti şi diavoleşti, care îngreuiază venirea Ta şi pe fiii Tăi cei aleşi în vremuri de strâmtorare pentru Tine pe pământ! Să se arate peste ei lucrarea Ta cea lucrătoare în chip văzut, iar ei să ceară de la Tine şi să primească şi să se izbăvească în numele Tău de orice greu de orice fel, căci duhul cel greu şi cel rău, de neputincios ce este el acum împotriva venirii Tale, el caută să-i apese pe ai Tăi cu lipsuri, cu nevoi, dar acestea nu-i pot despărţi pe ei de Tine, ci, din contra, ei cheamă ajutorul Tău, şi Tu li-l dai, iar sfinţii Tăi, asemenea, că mult iubesc sfinţii să lucreze din cer la iubirea şi la credinţa celor ce Te iubesc aşa cum voieşti Tu şi nu aşa cum voieşte omul.

Cei trei fii unşi în grădiniţa Ta de venire cuvânt pe pământ, să facă mai înainte de orice, rugi şi cereri pentru toate câte trebuiesc din Tine pe pământ şi peste ei, şi apoi peste toate cele de trebuinţă pentru lucrarea Ta cu ei, şi apoi pentru ei, ca să nu Te împiedici nici Tu, nici ei în griji şi în lipsuri când umbli peste pământ cu lucrul împărăţiei Tale. Puterea Ta cu care i-ai îmbrăcat pe sfinţii cei stăruitori pentru om şi pe care ai pus-o cu multul şi în mine pentru umilinţa mea şi pentru mila mea de om, puterea Ta poate totul, Doamne al puterilor, iar eu mă rog Ţie pentru ei şi îi veghez din partea Ta destrămând dinspre ei pe tot duhul cel potrivnic, care de neputincios ce e le aduce lor iubirea de a Te chema pe Tine în ajutorul lor, iar Tu le vei da, căci ei se strâng şi îţi cer, Doamne, şi toţi fiii Ierusalimului sunt stăruitori în rugi şi în cereri, şi binecuvântată şi bine primită la Tine şi împlinită să le faci lor ruga cea cu stăruinţă. Iar eu le spun: aduceţi Domnului cinstea şi slava, aduceţi-I iubirea voastră care are în ea pe Domnul, căci cei ce nu iubesc moartea, o leapădă şi îl iau pe Domnul, şi El este viaţă fără de moarte în om. Amin.

Peste şase zile vom sta în lucrul rugăciunii de Bobotează peste ape, voi şi cu noi, cei din cer arhierei: Vasile, Grigore şi Ioan, şi ne vom da Domnului cu ruga şi cu iubirea Lui de noi; voi de pe pământ, iar noi, de lângă voi, cereşti cu trupul întru cele ce nu se văd şi din care slujim înaintea Domnului pentru această lucrare, şi întru ea lucrăm de la începutul ei şi ne întărim pentru ea ca să biruiască ea peste pământ, şi Domnul să-Şi descopere slava înainte de ziua Lui cea mare şi strălucită, şi apoi tot cel ce va chema numele Domnului, să se mântuiască. Amin, amin, amin.

– Eu, Domnul, în vuiet de suflare de vânt ce vine repede, aşa vin când vin şi aşa îmi rostesc cuvântul, şi vreau să vină înapoi la Mine lucrul lui cel de la om. Amin.

Aştept de pe pământ pe Duhul Sfânt Mângâietorul, pe Care L-am trimis acum două mii de ani peste ucenici. Aştept de la tine, Ierusalime nou, lucrul Duhului Sfânt Mângâietorul, că mult te-am învăluit în taina Lui şi multă odihnă şi multă bucurie aştept înapoi de la tine. Amin.

O, fiilor din porţi, nu uitaţi de iubirea şi de mila voastră pentru om şi staţi înaintea cuvântului Meu cel cu putere în el, că trebuie să-l facem pe om să vadă pe cele ce nu se văd ale Mele, iar voi fiţi umiliţi şi fiţi cereşti şi luaţi mult şi tot mai mult lucru ceresc în voi ca să-l daţi din voi apoi, şi să aibă în el iubirea şi mila Mea cea pentru om. Mare taină şi mare lucrare este aluatul Meu în cel ce poartă în el taina lui Dumnezeu, căci omul care Mă are în el, trebuie să fie minune văzută, iar minunea este lucrătoare de Dumnezeu peste om. Aşa să lucraţi voi peste om. Amin.

Vă dau acum cuvânt cu putere în el: în ziua de Bobotează luaţi apă sfinţită şi aşezaţi rugăciune de sfinţire peste corăbiuţa cea nouă, dată vouă pentru lucrul Meu cu voi şi ca să slujească ea ca şi voi şi cu voi pentru lucrarea Mea, iar cei trei arhierei cereşti care lucrează prin cei trei fii unşi şi cu ei din cele ce nu se văd, să fie cu putere din cer în ziua de Bobotează prin duhul rugăciunii lor lăsată peste pământ. Ziua Bobotezei este acum vestită prin cuvântul Meu că va fi slujită şi de arhierei cereşti lângă voi în slujba cea peste ape. Amin.

Binecuvântată să fie corăbiuţa cea nouă. Amin. Binecuvântaţi şi duhovniceşti să fie cei ce au pus acest dar înaintea Mea şi a voastră. Şi se vor înmulţi binefacerile cele pentru lucrul Evangheliei Mele peste voi şi peste pământ, dar staţi-Mi lucrători de rugă şi de iubire de Dumnezeu, fiilor, că voiesc să pot cu multul pentru vestirea Mea peste oameni. înteţiţi vestirea Mea peste pământ şi lucraţi mai mult pentru ea ca să vă aducă ea vouă roadele ei, fiindcă vrednici sunt lucrătorii de plata lor, de pâinea lor şi de haina lor şi de apa lor şi de acoperişul lor. Amin.

Gătiţi ziua de Bobotează şi gătiţi-vă pentru ea cu duh de iubire pentru Mine, cu duh de umilinţă, cu duh de pocăinţă, că vom serba pe Ioan Botezătorul şi vestitorul duhului de pocăinţă şi al duhului proorociei peste pământ. Amin.

O, Ierusalime, pe pământ aceasta trebuie să fie: duhul pocăinţei şi duhul proorociei. Amin. Toţi proorocii aşa au lucrat, căci fără duh de umilinţă şi de pocăinţă lucrătoare în om şi din om, nu poate să vină peste om duhul proorociei, Duhul lui Dumnezeu, Care naşte iarăşi lumea prin cuvânt, din pământ şi din ape şi din om, ca să fie cer nou şi pământ nou şi om nou pe pământ. Amin.

Binecuvântată să fie de cuvântul Meu ziua Bobotezei şi ziua de sobor a botezătorului Meu Ioan, cel ce a adus pe pământ vestea pocăinţei pentru ca să aducă ea împărăţia cerurilor şi să împărăţească această împărăţie pe pământ, între cer şi pământ. Amin.

Pace vouă, copii ai Ierusalimului! în toate lucrările cele pentru cer nou şi pentru pământ nou fiţi uniţi, fiţi una, că dacă aşa lucraţi, se va uni cerul cu pământul, şi între ele va fi împărăţia Mea, iar voi în ea şi pentru ea, şi ea veţi fi voi. Amin, amin, amin.

14-01-2004