Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul BuneivestiriCu vestire de înger deschid cartea Mea cea de azi şi Mă scriu în ea în ziua aceasta cu zi de praznic sfânt pentru Mine şi pentru mama Mea Fecioară şi zic: Bucuraţi-vă în lucrare mântuitoare de la Dumnezeu, voi, toţi cei care iubiţi mântuirea cea de la Mine, şi slăviţi pe Domnul şi temeţi-vă de El pentru ca să vă lucraţi mântuirea, şi îngerii vă vor sluji şi vă vor izbăvi pe voi în toate şi prin toate, căci scris este: «Străjui-va îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El şi-i va izbăvi pe ei».

Sunt Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Savaot şi al mamei Fecioare, căreia îngerul i-a vestit că Mă voi sălăşlui în pântecele ei şi Mă voi naşte din ea prunc şi voi creşte mare şi Fiul lui Dumnezeu Mă voi chema şi voi împărăţi cu împărăţie fără de sfârşit peste seminţia lui Avraam, peste poporul cel binecredincios, care umblă pe căile mântuirii.

Binecuvintează pe Domnul, o, popor al cuvântului lui Dumnezeu, căci tu te-ai născut şi te naşti din cuvântul Meu cel de azi, cuvântul buneivestiri de peste tine, şi cu care tu te hrăneşti ca să creşti pentru Dumnezeu şi ca să aibă Domnul popor pus deoparte pe pământ, căci pe pământ e numai duhul lumii, dar în mijlocul tău e Duhul lui Dumnezeu, Care-ţi hrăneşte viaţa, Care-ţi lucrează mântuirea, fiule, iar pentru mântuirea ta tu trebuie să împlineşti peste tine cuvântul Meu, să faci ascultare de el, tată, căci cei ascultători de Dumnezeu sunt ocrotiţi prin duhul ascultării şi sunt străjuiţi şi izbăviţi mereu de îngerul lui Dumnezeu, precum este scris.

O, roagă-te lui Dumnezeu cu rugăciune sfântă, poporul Meu! Nu cumva să te înveţi cu rugăciunile pe care le citeşti, ci caută să se înveţe ele cu tine, tată, căci duhul lor vine din părinţi sfinţi cu duhul şi sunt adânci la cuvânt şi sunt mari şi cuprind în ele lucrarea mântuirii omului dacă se amestecă ele cu lucrarea vieţii omului. Fiii oamenilor fac rugăciuni şi plătesc rugăciuni numai la vreme de necaz şi strigă ei la Mine să-i izbăvesc de necazuri, şi pe mulţi îi aud strigând atunci cu foc şi cu durere şi cu putere şi cu credinţă, iar Eu le dau izbânda pe care Mi-o cer pentru că Îmi cer. Ei însă glasul Meu nu vor să-l audă şi să-şi stârnească pasul spre Mine, ci se întorc la viaţa lor cea trecătoare după ce îşi află izbăvirea din necaz. Îi aud însă vestind unii altora izbânda lor cea de la Mine şi se laudă cu ea şi se bucură cu ea. O, cât M-aş bucura şi Eu, Domnul, de la ei dacă s-ar face ei fii ai lui Dumnezeu, ascultători de Dumnezeu cu viaţa lor! Nu sunt ascultători de Dumnezeu fiii oamenilor, căci ei sunt fiii veacului acestuia şi nu dau să se învrednicească de veacul ce va să fie şi să semene cu îngerii prin toată purtarea lor peste viaţa lor.

O, fii ai cuvântului Meu cel de azi, căutaţi cu rugăciune sfântă spre Dumnezeu şi căutaţi să semănaţi cu îngerii, fiilor! Viaţă îngerească să se suie la Mine din voi şi din mijlocul vostru mereu, tată, ca să locuiască îngerii Mei cu voi, măi fiilor. Mama Mea Fecioara a fost slujită de îngeri, iar taina aceasta n-au priceput-o oamenii din vremea aceea. Ea vă călăuzeşte pe voi în ziua aceasta de praznic sfânt, căci mama Mea este mângâietoare ca şi Mine şi îndeamnă ca şi Mine la duhul mângâierii, la Duhul lui Dumnezeu vă îndeamnă ea pe voi. Amin.

— O, fiţi blânzi, blânzi, fii ai Fiului meu, Iisus Hristos! Cei blânzi sunt cei ce moştenesc pământul şi cerul pe pământ şi au acest semn pe ei, au duhul blândeţii, îl au înăuntrul lor şi în afara lor în toată purtarea cea dinăuntru şi cea din afară.

O, fiţi smeriţi, smeriţi, fiilor! Fiţi smeriţi, căci nu pot fi altfel cei ce sunt blânzi! Fiţi blânzi şi smeriţi cu inima, că aceasta v-a învăţat Fiul meu să lucraţi în toată lucrarea voastră cea dinăuntru şi cea din afară înaintea Domnului şi unii înaintea altora şi v-a arătat cum să lucraţi aşa. Rugăciunea cea care trece prin voi cu putere, ea vă ridică până la cer şi Îl coboară pe Domnul până la voi şi vă schimbă din slavă în slavă. O, rugaţi-vă cu rugăciune sfântă, iar aceasta înseamnă să împliniţi în voi şi peste voi ceea ce cereţi atunci când faceţi rugăciune înaintea Domnului. Faceţi tot ceea ce vă cere Fiul meu, căci voi sunteţi fiii nunţii, fiii lui Dumnezeu, născuţi din cuvântul Fiului meu de peste voi! Precum vă bucuraţi când vă învăluie Fiul meu în cuvântul Său de peste voi, mai mult bucuraţi-vă împlinind voi tot cuvântul Său, căci fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi îl împlinesc pe el, aşa cum Fiul meu Iisus Hristos a rostit cuvânt fericit pentru cei ce ascultă de El.

O, fiţi curaţi cu inima, şi învăţaţi bine această lucrare şi vederea ei, căci cei ce nu lucrează aşa, aceia nu ştiu ce înseamnă Dumnezeu în ei şi între ei. Îşi atrag dureri mari cei ce nu-şi lucrează lucrarea inimii curate în ei şi între ei, precum bucurii mari îşi atrag cei ce iubesc în toate lumina ca şi Dumnezeu. Adânciţi-vă în Domnul prin cuvintele rugăciunii, căci casa voastră este El, şi este odihna voastră Domnul.

O, nu uitaţi duhul pocăinţei, fiilor! El vă ţine pe voi în duhul temerii de Dumnezeu şi vă scapă de păcatul care dă să vă pândească din părţi. Fiţi înţelepţi împotriva păcatului, căci diavolul dacă vă ştie că vă feriţi de faţa păcatului el încearcă cu ce este bun, ca să credeţi că nu este rău ceea ce ar da el să vă aducă, şi apoi se bucură de pata de pe sufletul vostru, că el nu are altă ţintă decât să-i facă pe cei sfinţi să se lase spre păcat şi spre deşertăciune şi apoi spre deznădejde. Voi însă aveţi pe Domnul de toiag şi de iubire, dar staţi în iubirea Lui, fiilor, căci diavolul este mult prea ascuns ca să-i puteţi vedea lucrarea.

O, lucraţi şi trăiţi ca fiii lui Dumnezeu şi fiţi ca îngerii lui Dumnezeu pe pământ! Tot ce iubeşte Domnul vi s-a descoperit vouă, iar voi căutaţi să nu pierdeţi foloasele înţelepciunii cea de la El, căci El v-a dat nume mare şi Se arată strălucit dintre voi tuturor celor de sub cer, şi la cuvântul Său v-a făcut vlăstari de Împărat. O, v-aş cânta ca pe fiii de Împărat, căci Împăratul vostru este Domnul, Fiul meu iubit. Bucuraţi-vă de El şi cu El, şi nici o altă bucurie să nu vă înşele pe voi! Păstraţi cu sfinţenie ortodoxia voastră, ortodoxia bisericii Domnului în mijlocul neamului român, căci diavolul lucrează în zilele acestea cu viclenie să smulgă de pe fruntea acestui neam numele de creştin ortodox, dar Domnul va face să crească din rădăcină biserica Lui şi nu vor fi înşelaţi cei ce vor avea credinţă şi nu va fi biruită biserica lui Dumnezeu pe pământ. Amin.

O, Fiule Iisus, e zi de praznic împărătesc în duh de biserică, zi măreaţă pentru Tine şi pentru mine, când ne-am unit spre naşterea Ta apoi pe pământ din pântecele meu fecioresc. Duhul Sfânt m-a aşezat întru Tine şi Te-a aşezat întru mine şi am făcut lucrarea Tatălui, şi precum Te-ai supus Tu când Tatăl Te-a trimis să Te naşti pe pământ, aşa şi eu m-am supus şi am primit de la Tatăl Savaot pe Fiul Său în pântecele meu fecioresc în ziua aceasta de praznic sfânt, zi de bunăvestire pentru mântuirea neamului omenesc.

O, întăreşte-Ţi poporul, Fiule Doamne, cu cuvântul Tău mereu peste el şi ocroteşte-l pe el cu îngerii Tăi străjuitori împotriva a tot răul şi vicleanul! Binevesteşte-l pe el casă a Ta în mijlocul neamului român şi fă să slăbească vrăjmaşii Tăi şi ai lui! Ţi-aş cânta slava Ta cu poporul Tău de azi din români luat şi aş cânta pentru Tine şi venirii Tale. Mi-e dor să cânt cântarea celor răscumpăraţi, mi-e dor de biruinţa Ta, de ziua Ta cea mare, de cerul cel nou şi de pământul cel nou, pe care noi le aşteptăm să se arate cu totul în cântări de cete îngereşti, şi mi-e dor de lumina arătării Tale, şi mi-e dor, o, Fiule scump. Amin.

— O, mamă, tot cerul de sfinţi şi de îngeri e plin de dor, mamă. Aşa să fie şi în poporul cuvântului Meu, precum în cer, mamă, să fie dorul lui. În orice clipă să aibă grijă de dor poporul cuvântului Meu şi să se unească cerul cu pământul de dor în mijlocul lui, mamă!

O, bucuraţi-vă că Domnul este cu voi, dar să Se bucure şi Domnul că sunteţi cu El mereu, mereu, fiilor, căci Eu, Domnul, nu mai am alt loc de odihnă şi de popas între cer şi pământ ca şi la voi. Credinţa să vă crească mult, fiilor, căci proorocii toţi aşteaptă împlinirile cele proorocite de Duhul prin ei, iar voi cereţi, tată, cereţi împlinirile toate pe pământ, cereţi cu inimă mare şi cu dor, cereţi cu rugăciune sfântă şi adânciţi-vă în duhul cuvintelor rugătoare, căci prin post şi prin rugăciune biruiesc Eu cu voi. Faceţi să ajungă la cer rugăciunile voastre, căci molia dă să roadă firul cel de la voi la Mine, dar voi fiţi vii cu rugăciunea şi faceţi să fie ea mare, tată, mare cât de la pământ la cer, ca să pot Eu prin ea, fiilor. Cel ce are lucrarea rugăciunii este ca Mine, blând şi smerit cu inima, mare cu fapta credinţei şi curat cu viaţa şi cu iubirea, căci iubirea Eu sunt, şi ca Mine să fie cel ce Mă iubeşte, cel pe care Eu îl iubesc.

Iubiţi pe Domnul, şi El vă va iubi pe voi! Arătaţi unii altora că Mă iubiţi, fiilor! Iubirea dintre voi să fiu Eu, Cel fără de păcat. Iubiţi aşa cum vă învăţ Eu şi nu învăţaţi din voi iubirea, căci Eu sunt Domnul, iar voi să-Mi fiţi fii şi să Mă ascultaţi cu ascultare de fii. Amin.

Pace vouă! Pace ţie, poporul Meu de nou Ierusalim! Deschide, tată, celor ce vin şi te întreabă de Mine şi dă-le lor de la Mine, nu de la tine, tată, căci tu nu ai dacă Eu nu pun să ai şi să dai! O, îmbracă-te în Duhul Meu şi aşa să stai înaintea celor ce vin la tine şi te întreabă de Mine şi de tine, şi spune-le lor că fericiţi vor fi cei ce vor asculta de acest cuvânt al Meu din mijlocul tău şi îl vor împlini pe el spre bucuria Mea în ei şi spre moştenirea ce va să vină cu Mine pentru cei ce cred, căci prin credinţa celor credincioşi venirii Mele celei de azi Eu, Domnul, voi întocmi văzut pe pământ veacul ce va să fie, împărăţia Mea cea fără de sfârşit cu cei credincioşi ai Mei. Amin, amin, amin.

07-04-2011