Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul BobotezeiSă fie pe pământ cuvântul Meu şi să se aşeze în cartea sa cu praznic de Bobotează, că oştirea cerească vine la izvorul Meu de cuvânt pe pământ ca să se răcorească de dorul Meu cel după om, şi pe care-l împart cu sfinţii Mei, şi tot aşa şi vin, vin cu sfinţii Mei, iar între ei am pe botezătorul Ioan de-a dreapta Mea, slăvit în ziua aceasta între cei din cer, că dulce i-a fost lui mâna şi graiul în ziua de Bobotează când Duhul Sfânt, în chip de porumbel la înfăţişare, a venit din Tatăl la Iordan şi a zis deasupra Mea cuvântul Tatălui Meu: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit». Amin.

S-a pornit din zori spre izvor oştirea adunată acum la izvor ca să ia din apa de Bobotează, iar Eu, Domnul, îi întâmpin şi le spun lor cu dulce glas botezător: „Pace vouă!“, le spun lor, şi le spune lor aşa şi botezătorul Meu, pe care îngerul ceresc, cel nevăzut acum, îl cuprinde în el, ca să dea şi el cuvânt de Duh Sfânt poporului adunat.

O, poporul Meu, să iubeşti, tată, cerul, să-l iubeşti pe pământ, ca să fie precum în cer pe pământ. O, ce mare cuvânt îţi spun, dar mare este şi lucrarea Mea cu tine şi mari sunt toate câte Eu aşez pe pământ prin cuvânt, ca să se împlinească apoi!

Pace ţie, o, pace ţie, popor adunat la izvor! Îmi slobozesc glasul şi rostesc pe Duhul Sfânt Mângâietorul şi Îl aşez peste ape şi zic: Se binecuvintează apa de Bobotează cu puterea şi cu lucrarea Duhului Sfânt, şi se sfinţeşte ea cu această putere de cuvânt. Amin. Se binecuvintează credinţa şi dragostea ta, popor venit la izvor, şi se sfinţesc ele cu această putere de cuvânt, cu Duhul Sfânt Mângâietorul, fiule! O, botează-ţi, tată, credinţa şi dragostea ta în râul cuvântului Meu, ca să prindă ele viaţă şi faţă în fiinţa ta! O, lasă-te spre înnoire de botez, că nouă mereu trebuie să-ţi fie credinţa şi fapta ei! Puterea ta este credinţa, tată, şi este ea puterea Mea în tine apoi, că iată, prin credinţă avem de aşezat şi de lucrat naşterea din nou a lumii, măi fiule. Cel fără de credinţă în el pentru Mine nu este unul ca acela, căci tot cel ce este prin credinţă este. Dau glas peste tine şi te rog, înmulţeşte în tine credinţa, fiule, iar ea va înmulţi dragostea ta şi faptele acestora, ale credinţei şi ale dragostei, ca rodul dragostei tale să strălucească înaintea ta şi înaintea Mea şi să înveţe din ea cei ce se uită la tine, căci tu ai de împărţit cerul pe pământ peste tine şi peste oameni, tată.

Stau cu praznic de Bobotează în mijlocul tău, popor cu dor în piept pentru venirea ta la izvorul Meu de cuvânt, izvor de Bobotează, fiule. Îţi dau, tată, harul Duhului Sfânt Mângâietorul. Harul este lucrare mare, şi trebuie să înveţi de la învăţător să-l ai şi să-l lucrezi, înmulţindu-ţi prin el credinţa şi roadele ei toate, ca Ioan Botezătorul, în care a lucrat harul Meu. E vreme de har, şi e cerul în aşteptare ca să vadă harul lucrând pe pământ şi născând fii pentru cer, cu împărăţia Mea strălucind în ei şi care să ia faţa oamenilor, ca să vadă ei şi să-şi boteze apoi faţa şi viaţa în apa râului Meu de cuvânt, care naşte din nou omul, naştere de sus aducând el pentru om.

Harul Meu să te facă în ziua aceasta, poporul Meu, să trăieşti tu fiorul zilei de Bobotează a Mea în Iordan, când Ioan M-a atins pe creştet şi a rostit botezul Meu, care s-a aşezat apoi peste Mine în chipul porumbelului, căci prin botezul cu apă a venit botezul cu Duhul Sfânt apoi peste toţi cei ce se botezau în numele Meu prin ucenicii Mei, şi s-a aşezat cerul în ei pe pământ şi se înmulţeau numărul ucenicilor Mei, că aceasta face harul Duhului Sfânt prin cei purtători de Dumnezeu pe pământ.

O, trebuie veghe mare, pentru ca să vă facă Duhul Sfânt lucrători, fiilor hrăniţi cu Duhul Sfânt Mângâietorul. Trebuie apoi să se nască ucenici din ucenici, măi fiilor, căci cei fără de rod nu au plată, tată, fiindcă plata este rodul, este naşterea de sus a omului, naştere prin credinţă, prin apă şi prin Duhul Sfânt. Eu vin cu sfinţii pe pământ când vin, şi singur nu vin, căci sunt ei rodul Meu prin cei ce au crezut şi au primit har şi au născut fii pentru cer, şi au rod, iar rodul lor este în Mine, şi Eu în el sunt, că este rod pentru cer, rod prin credinţa celui ce crede cu putere în Mine pentru ca să aducă Mie rod.

Pecetea harului Duhului Sfânt o pun peste cei ce vin la izvor pentru ca să ia har! O, har, har peste voi, cei ce aveţi credinţă în venirea Mea pe pământ cuvânt acum pentru ca să cuvintez şi să nasc din nou lumea! Credinţa se naşte din ascultare, o, fiilor, căci aşa se probează ea dacă este şi dacă lucrează după ce se naşte în om.

Au venit la botezul Meu la Iordan mulţime mare şi toţi întrebau ce să facă şi cum să asculte, ca să poată ascultarea în cei ce se naşte ea. O, cercetaţi-vă bine dacă sunteţi în credinţă, fiilor! O, fiilor, nădejdea se naşte din credinţă şi din lucrarea harului Duhului Sfânt în om, iar acestea două sunt cuprinse în dragoste în omul în care pot acestea. Aşa a fost lucrarea sfinţilor Mei, aşa a fost botezătorul Ioan, şi a lucrat el pentru Mine şi în numele Meu şi a adus rod lui Dumnezeu, şi apoi s-a lăsat mucenicit pentru mărturia Mea, pentru Domnul Dumnezeul său, Care S-a botezat la Iordan de către Ioan, chip de rob luând şi lumea luminând prin umilinţa Sa, prin care S-a arătat, mărturisit fiind în apa Iordanului de Tatăl şi de Duhul Sfânt, plin de har şi de adevăr. Amin.

— Umilinţa mea înaintea Ta, Doamne, m-a aşezat în ascultare de cuvântul Tău la râul Iordanului, unde Tatăl ne-a trimis, pe mine şi pe Tine, în ziua de Bobotează ca să fii botezat de mine, de mâna robului Tău, Doamne, iar eu am ascultat şi am împlinit aşa, şi s-a scris în istorie ziua aceea şi lucrarea ei cea plină de har. O, aş sta în sfat mult cu poporul în ziua aceasta a Ta şi a mea, dar nu este putere în porţi, o, Doamne, că bat furtuni spre ele. În fiecare zi este de luptat şi de îndurat, căci diavolul nu stă din lucrarea sa cea rea asupra lucrării Tale de cuvânt pe pământ. De câte ori eşti lovit peste obraz Te vezi silit să întorci şi celălalt obraz, căci loviturile vin mereu peste faţa Ta şi peste puterea cea pentru Tine a purtătorilor Tăi. Eşti defăimat şi eşti hulit în fiecare zi din pricina celor ce n-au mai avut iubire şi răbdare şi ascultare pe calea Ta. Eşti îndurerat, Doamne. Vrăjmaşul face haz de Tine în fiecare zi. Îi văd adesea făcând haz de cuvântul Tău pe cei cărora nu le convine de el, dar cine-i ia în seamă? Nici diavolul nu-i ia în seamă, căci diavolul se teme de Tine şi de lucrarea Ta de azi şi plânge zbuciumat căci vede răsplata cea pregătită lui, şi se luptă zadarnic, dar se luptă, căci duhul trufiei este duhul lui, iar acest păcat nu stă din lucru atâta timp cât mai este de luptat de o parte şi de alta a luptei.

O, pocăiţi-vă, voi, cei îndărătnici! Voi, care folosiţi două limbi ca să puteţi instiga şi intriga inimi contra inimi din pricina îngâmfării din voi şi al dorului de sine în voi! Pocăiţi-vă înaintea Domnului şi biruiţi-l pe diavolul, care vă are la mână cu păcatul dezbinării şi al urii, dar nu-L biruiţi pe Domnul!

O, pocăiţi-vă şi voi, de peste tot fii ai pământului, că are Domnul lucrarea cuvântului Său peste pământ şi vă cheamă la pocăinţă, că vine Domnul, o, fii ai pământului! Să nu vă găsească Domnul goi când El vine, o, să nu vă găsească aşa, că după El merge pedeapsa faptelor rele săvârşite de oameni! Căutaţi să fiţi găsiţi îmbrăcaţi şi nu goi, că iată, vă trebuie veşmânt din apă şi din Duh ţesut. Harul Duhului Sfânt trebuie să se vadă peste cel botezat cu apă, şi nu se vede în cei botezaţi acest har şi grăirea lui cea mărturisitoare. Vă dau de veste: pocăiţi-vă de faptele voastre cele împotriva voastră şi cele împotriva lui Dumnezeu, că vine ziua întrebării! Încă mai puteţi, încă mai aveţi un picuţ de timp.

Întoarceţi-vă voi, cei căzuţi de la credinţă, şi vă va vindeca Domnul, Care mustră spre îndreptare şi nu spre pedeapsă! Vine ziua Domnului! Vine Domnul, vine iarăşi pe pământ Cel botezat de mâna mea în apa Iordanului, iar vouă vă trebuie căinţă. Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea Lui şi a Tatălui Lui să fie cu voi şi să vă deschidă ochii ca să vedeţi lumina şi să mergeţi pe calea ei! Amin.

O, să ne întărim în porţi, Doamne, ca să putem lucra. Harul Tău este cel ce poate şi cel ce voieşte. Amin.

— O, mare a fost mărturisirea ta în ziua Mea de Bobotează la râul Iordan acum două mii de ani, botezătorule al Meu! Mare să-ţi fie şi harul cel coborât peste pământ pentru trezirea la pocăinţă a fiilor pământului, împătimiţi de cele de pe pământ, cu care ei s-au învăţat ca să trăiască aşa cum le place lor! Mare este şi azi mărturisirea ta, că-Mi eşti mărturisitor şi strigi ca şi Mine omul ca să iasă la lumină şi să vadă apoi! Amin.

Eu, Domnul Iisus Hristos, îi cuprind pe toţi cei adunaţi la izvor, îi cuprind în braţul Meu cel dulce şi îi mângâi cu harul Meu cel mare şi cel blând. O, cale cu dor străbateţi voi spre izvorul Meu de cuvânt şi spre cetatea Mea de fii purtători de Dumnezeu şi de slava cea pentru Dumnezeu pe pământ! Vă dau daruri, tată. Ce daruri vă dau Eu vouă? Duhuri vă dau. Duh de căinţă, duh de umilinţă, duh de răbdare, duh de credinţă vă dau, căci credinţa vine după multă lucrare de duh, şi toate acestea într-un singur duh lucrate, Duhul Sfânt Mângâietorul şi darurile Lui. Amin.

Har, har peste voi, cei adunaţi pe calea dorului de Dumnezeu şi aduşi de dor la izvor! O, nu toţi sunteţi la fel de frumoşi, la fel de scumpi, la fel de dulci, la fel de plăcuţi lui Dumnezeu. Unii din voi nu ştiu să se vindece de rău, şi răul îi îmbolnăveşte şi îi urâţeşte înaintea Mea şi a îngerilor Mei. Alţii din voi sunt pe căi încurcate şi plini de praf necurăţat de pe ei. Alţii din voi au cu voie şi fără de voie iubire de sine, pretenţie de sine şi multă facere rea peste ei dacă nu ştiu ei să lucreze în toată vremea şi peste toată lucrarea lor cuvântul Meu peste ei împlinit. Eu însă vă cuprind pe toţi acum, în zi de Bobotează, şi vă fac datori pe unii din voi, iar pe alţii din voi îi umplu de mai mult har, de mai multă iubire, de mai multă sfinţenie, căci harul este iubire mare, lucrare mare de iubire, fiilor, lucrare de ascultare de Dumnezeu şi de sfinţenie prin ascultare. Amin.

Şi acum, Eu, Domnul Iisus Hristos, botezat în Iordan de către Ioan acum două mii de ani cu apă şi cu Duhul Sfânt Mângâietorul, rostesc iarăşi în zi de praznic de Bobotează cuvânt peste ape şi spun:

Se binecuvintează şi se sfinţeşte apa aceasta şi apele de pe pământ cu ea apoi, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, şi apoi să sfinţească ea toate ale voastre şi pe voi, căci viaţa cea sfântă sfinţeşte pământul, măi fiilor! Fiţi putere sfântă prin viaţa voastră, ca să se sfinţească de la viaţa voastră toţi şi toate în jurul vostru şi peste tot pe unde treceţi voi în numele Meu pe pământ!

O, pace vouă, har vouă! Har peste har vouă, fiilor, dar fiţi vrednici ca să fiţi purtători de har, căci dacă nu vă păstraţi vrednicia nu puteţi purta harul Meu în voi!

Mă aplec şi iarăşi vă cuprind, ca să vă botez în dragostea Mea cea pentru om şi să rămâneţi voi fiii ei. Amin. Naşul Meu de botez aşteaptă cu Mine în porţi ca să intrăm în carte şi să hrănim cu duh de Bobotează pe poporul cuvântului Meu şi pe tot omul care aude glasul Meu şi al sfinţilor Mei prin acest izvor de cuvânt.

O, har, har peste voi! Faceţi-vă sălaş şi odihnă a harului Meu cel pentru fii, şi dacă nu puteţi prin jertfă şi prin nevoinţă, faceţi-vă sălaş al umilinţei de duh, căci umilinţa de duh se face sălaş al Meu în om şi-Mi mângâie durerea Mea şi-Mi mângâie odihna, o, fiilor. Amin, amin, amin.

19-01-2011