Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a patra după Paşti‚ a slăbănoguluiO, ia aminte, ia aminte, poporul Meu, la legea Mea, la legea Mea de peste tine, la legea Mea cu tine pentru zilele acestea, fiule, că e mare puterea cea prin împlinirea ei, mare, tată, mare, iar Eu te ţin de mânuţă prin cuvântul Meu de peste tine şi-ţi dau mereu în faţă făclia, căci vremea este grea, fiule! O, ia aminte la tot cuvântul Meu rostit peste tine şi uită-te în el, şi să nu treci pe lângă el, şi să nu treacă el pe lângă tine fără ca tu să-l iei şi să-l pui peste tine împlinit, că e de vegheat pentru împlinirea lui, fiindcă neîmplinirea lui ţi-o ia satana şi te scrie cu ea necredincios şi te scrie că nu stai în ascultare, tată! O, deschide cuvântului Meu şi ţine-l în faţă şi vezi-l tu pe el, vezi ce-ţi cere, şi apoi ai grijă să-l împlineşti! Învaţă-te să ştii să te întrebi şi apoi să-ţi răspunzi al cui eşti tu, unde stai şi de ce stai şi cum slujeşti faţă de Cel ce te are scris în casa Sa, în lucrarea Sa, căci Eu ţi-am hărăzit ţie loc binecuvântat când ţi-am deschis ca să intri la Mine şi ca să fii casnicul Meu. O, deschide, tată, cartea, şi uită-te bine în ea cum te-am povăţuit Eu să lucrezi cu ale Mele şi pentru ele cu tine şi cum să fii tu înaintea Mea ca să fii cel ocrotit şi ca să Mă ocroteşti, că Eu mereu ţi-am spus că valurile sunt mari. O, vezi, tată, ce vrea vremea şi ce are fiecare clipă a ei şi învaţă-te din greutăţile care apasă şi ia pentru fiecare din ele din înţelepciunea cea de sus a cuvântului Meu şi nu lua de la tine, şi nu lua de pe pământ, că iată, pe pământ zice omul că plouă, şi nu plouă, şi apoi zice că nu plouă, şi vine ploaia, şi nu este omul cunoscător ca să te iei tu după el. O, ia-te după cuvântul Meu cel scris pentru fiecare stare, că Eu din vreme l-am aşezat între Mine şi tine ca să-l împlineşti când se iveşte peste tine proba cea pentru împlinirea lui. O, îţi trebuie stăruinţă mare lângă cuvântul Meu, poporul Meu, iar suferinţa este cea care te ţine lângă Mine, tată, că altfel omul ameţeşte şi cade în părţi şi uită să împlinească aşa cum Eu am dat cuvânt de împlinit pentru cei ce-Mi sunt ucenici.

O, copii striviţi în porţi, intru cu întărirea Mea în voi ca să aducem cuvânt de ocrotire peste cei strânşi în staulele Mele ocrotitoare cu toată binecuvântarea pentru paza cea din cer. Nădejdea în Mine să nu şi-o piardă ei, dar nici Eu să nu-Mi pierd nădejdea în ei, tată, că am nevoie de inimi sfinte şi curate şi cu credinţă tare în ele, ca să Mă sprijin cu ei pentru tot greul Meu de peste voi, pentru grelele încercări prin care trecem, tată.

O, ce mare învăţătură este în pilda cea de azi a duminicii a patra de după învierea Mea! Nu şi-a pierdut nădejdea cea stăruitoare slăbănogul cel vechi în suferinţa cea de treizeci şi opt de ani a trupului lui slăbănog. El îşi târa mereu trupul până la scăldătoarea care vindeca prin îngerul Meu cel tainic, prin înger vindecător, şi drumuri fără de număr făcea el până pe malul scăldătorii, căci altceva nu putea să facă, şi era răbdător în nădejde şi era cu credinţă în apa cea vindecătoare, iar după treizeci şi opt de ani, Eu, Cel venit din cer pentru cei neajutoraţi pe pământ, l-am cercetat pe el în credinţă şi în suferinţă şi l-am sculat pe picioarele lui, numai cu cuvântul l-am sculat, căci i-am zis: «Ia-ţi patul tău şi umblă!», şi a stat el pe picioarele lui înaintea celor ce nu s-au bucurat de binele pe care Eu l-am făcut lui după ce i-am văzut stăruinţa cu care se ducea mereu spre izvorul vindecător cu mersul lui cel slăbănog. O, dacă ar prinde învăţătură bună cei ce aud din Scripturi învăţătura cea de azi, vindecarea celui stăruitor pentru ea înaintea izvorului celui vindecător! O, dacă s-ar bucura de minunea Mea prin voi cei care nu v-au primit şi nu vă primesc, numai atunci n-ar semăna ei cu cei care nu s-au bucurat că Eu l-am vindecat pe slăbănogul cel fără de ajutor pentru el!

Dau povaţă întărită prin cuvântul cel scris şi le spun celor ce M-au iubit cu inima şi cu credinţa şi au venit lângă Mine şi lângă voi pentru crucea Mea cea de azi, şi îi povăţuiesc pe ei să ia aminte la legea Mea şi la stăruinţa cea pentru împlinirea ei şi să-şi pună ei nădejdea în Mine, şi în nimeni altceva sau altcineva pe pământ, iar Eu să văd aceasta. Nimeni dintre ei nu Mă poate ajuta nici pe Mine, nici pe cei dintre care s-au ales ca să fie ei ai Mei apoi, nu pot decât de lângă Mine să fie ei de folos. O, dacă dintr-o casă se alege unul pentru Mine, ar trebui să fie mândră înaintea Mea casa aceea şi să ajute cu tot ce poate şi să nu ştirbească cu nimic statul întru Mine al celui de lângă Mine, ca să le fie bine de la Mine la toţi cei din casa aceea pe pământ şi în cer. O, cine l-ar fi putut ajuta dintre rude sau dintre cunoscuţi pe slăbănogul cel pomenit azi aşa cum Eu l-am ajutat? O, nimeni, nimeni n-ar fi putut aşa să-l ajute.

O, luaţi aminte voi, cei din casa fiecărui fiu care s-a apropiat cu izvorul Meu cel de viaţă izvorâtor! Păstraţi bine arvuna aceasta pentru voi înaintea Mea şi căutaţi să-i creşteţi puterea, tată, că aveţi de salvat neamul vostru tot, şi pe voi, cei ce încă trudiţi pentru voi. Bucuraţi-vă că aveţi mijlocitor la Dumnezeu pentru voi şi fiţi înţelepţi ca să-i întăriţi drumul şi nicidecum să-i fie îngreuiat, şi aşa veţi avea de la Mine ajutorul cel pentru voi, căci Eu sunt Cel ce pot, nu omul, fiilor. Aceasta este povaţa Mea pentru cei bogaţi de mila Mea, care au măcar unul din seminţia lor ucenic înaintea Mea. Amin.

Iar celor ce stau înaintea Mea pentru Mine şi pentru mântuirea casei lor, întăresc iară cuvântul Meu şi spun: luaţi aminte, luaţi aminte la legea Mea cea pentru mersul Meu cu ucenici în zilele acestea, căci poporul Israel călător cu Mine spre ţara izbăvirii a călcat legile Mele cu el şi nu i-a fost lui bine şi nici casei lui Israel nu i-a fost bine, căci nestăruinţa cea pentru Mine a omului credincios îi slăbeşte lui voinţa şi îi taie din frica de Dumnezeu, căci trebuie credincioşie mare între Mine şi om când Eu merg cu el pe cale. Amin. O, Eu dau să-i păzesc de dureri şi de ispite pe cei ce sunt alinul Meu şi ucenici ai Mei pe calea Mea cea grea de azi a venirii Mele, şi tot aşa caut şi pentru cei dintre care au venit ei spre muntele Meu cel sfânt ca să slujească mersul Meu peste pământ pentru om. Aduc aminte de pilda cea din sfinţi a ucenicului care căuta cu ajutor pentru cel după trup frate al lui şi căruia îi mergea tot mai rău, până ce Eu, Domnul, am descoperit că unde intră lucrul ucenicului Meu, arde acolo unde nu găseşte bun pentru Mine locul, şi atunci s-a oprit pârjolul din casa celui ajutat şi a venit în loc bunăstarea şi facerea de bine pentru sfinţi. Eu, Domnul, voi fi şi le voi ajuta celor ce nu ştirbesc cu nimic calea Mea de azi şi pe ucenicii Mei de pe ea, căci sunt Cel ce pot tot ceea ce voiesc, iar duhul credincioşiei celor ce Mă însoţesc va fi pentru izbânda Mea şi a celor ce au la Mine mijlocitor dintre ei. Amin.

Sfârşesc cuvântul Meu din ziua aceasta, că am slăbire în porţi şi am nevoie de întărire şi de putere de la tine, poporul Meu, şi unul altuia să ne fim sprijin, tată, că rana Mea din porţi este grea.

Iar voi, copii slăbiţi sub sarcina Mea, căutaţi vouă întărire din nădejdea că Eu sunt Cel ce pot împotriva oricăror piedici de pe cale, dar stăruiţi în povaţă peste poporul Meu pentru tăria şi lucrarea inimii curate, că am dureri neştiute, după cum neştiute dau să se păstreze cele din inimile cu puţină credincioşie în ele pentru voi şi pentru Mine. Voi însă căutaţi la timp şi la netimp să urniţi tăcerea şi să faceţi lumină în cei ce stau la întuneric cu cele din ei, neplăcute Mie şi solilor cereşti, care ca şi Mine văd pe cele din om, bucurându-se sau întristându-se. Eu sunt cu voi, şi vă dau să lucraţi pentru poporul Meu lumină peste întuneric, iar tu, popor iubit şi îngrijit, ia aminte la legea Mea şi pleacă-ţi urechea spre graiurile gurii Mele şi nu uita, o, nu uita binefacerile Mele pentru cei ce ţin poruncile Mele înaintea Mea, fiule poporul Meu. Amin, amin, amin.

25-04-2010