Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării sfintei Cruci

Iată hrană pentru suflet, fiilor de la iesle. Caut mereu să vă dau hrană, ca să se cunoască la voi că aveţi hrană din cer. Caut mereu să-i dau gust bun, ca s-o mâncaţi cu poftă şi cu dor şi cu folos şi cu mulţumire. Caut şi iar caut să am şi Eu mulţumire pentru truda Mea dintre cer şi pământ. Umblu după voi şi pentru voi mereu, ca pasărea care-şi adună pentru pui hrană. Vin mereu, că Eu nu trebuie să stau fără lucru. Vin până voi termina de venit, şi apoi nu mai vin, şi rămân pe veci cu cei care-Mi ajută acum venirea. Amin. Venirea Mea Mi-e tot mai grea, Mi-e tot mai dureroasă, Mi-e tot mai tristă, Mi-e tot mai anevoioasă. Voi trebuie să fiţi deştepţi şi să înţelegeţi ce voiesc să spun, căci cu durere adâncă spun.

O, fiilor, când l-am făcut pe om, l-am făcut ca să Mă iubească, l-am făcut ca să Mă bucur cu el. Voiesc să caute omul după Mine. Voiesc să caute să fie fericit cu Mine omul. Voiesc să se bucure omul cu Mine şi să lucreze cu Mine, că Eu sunt îndurerat că omul nu Mă vrea. O, fiilor, nici crucea nu Mi-a fost aşa durere ca durerea aceasta că nu-i place omului cu Mine. Crucea Mi-a fost bucurie. Sub ea Mă ajuta iubirea Mea pentru om, şi Mă gândeam sub ea la răscumpărarea omului. Cu toată durerea Mea de sub cruce Mă bucuram şi aşteptam bucuria cea de la om, că pentru el M-am dat crucii. Cu tot suspinul Meu, Mă bucuram la gândul iubirii dintre Mine şi om după ce voi sfârşi drumul crucii cu învierea Mea cea pentru om. Dar ce puţină iubire are omul pentru Dumnezeu, o, ce puţină, fiilor iubiţi de Dumnezeu! Ce puţin caută omul cu Mine şi cu bucuria dintre Mine şi el! Iată, venirea Mea Mi-e tot mai grea, tot mai dureroasă, tot mai tristă, tot mai anevoioasă. Bucuria Mea Mi-e tot mai stinsă, şi durerea Mă prinde de peste tot. Dau să-Mi încălzesc cuibul Meu de la voi, ca să Mă încălzesc cu el, că Mi-e frig pe pământ. Nici un strop de iubire, nici un strop de aşteptare, nici un strop de ascultare, nici un strop de mângâiere nu mai pot lua de pe nicăieri. Iată ce cruce grea peste Mine! Omul este crucea Mea cea grea şi tot mai grea. Sunt îndurerat, că omul nu Mă vrea şi nu se bucură cu Mine. S-a învăţat omul aşa cum ştie el să se bucure şi nu mai vrea să ştie că este şi bucurie adevărată. Truda omului e pentru blestemul cel pentru călcarea ascultării de Dumnezeu, şi se bucură omul sub truda lui cea pentru trup, şi de neascultarea lui nu-şi mai aduce aminte omul. Omul este crucea Mea cea grea şi tot mai grea. Sunt dispreţuit de om, căci omul nu Mă iubeşte şi nu se bucură cu Mine, şi aceasta înseamnă că omul Mă dispreţuieşte. Cine Mă iubeşte Mă caută şi Mă bucură şi Mă mângâie şi Mă aşteaptă, dar cine nu Mă iubeşte nu-l doare de golul din Mine şi nu caută la Mine ca să Mă cerceteze şi să-Mi vadă durerea şi să Mi-o aline. Dacă omul nu Mă vede, nu mai caută la Mine, căci omul este învăţat cu ce vede el.

O, nu pot să stau descoperit cu omul, că Eu sunt Dumnezeu, iar omul este învăţat aşa cum este el, şi nu este ca Mine omul. Dacă omul ar fi cu fiinţa lui numai pentru cer în toată clipa, numai cu Duhul Meu în el, aş sta descoperit cu el şi aş grăi cu el ca în cer şi M-aş mângâia cu el, căci Eu când l-am făcut pe om, l-am făcut ca să Mă bucur cu el, ca să Mă mângâi cu el, ca să Mă iubească l-am făcut, căci Eu cu mare iubire l-am făcut, şi apoi el s-a făcut crucea Mea cea grea şi spini pe fruntea Mea.

Eu sunt bucuria omului, dar nu mai are omul înţelepciunea aceasta ca să nu-şi mai facă altă bucurie şi ca să nu stea fără bucuria lui cea adevărată. Omul fără bucurie din cer este om urât, este om greu pentru cei din cer, căci cerul aşteaptă bucuria lui, şi ea de pe pământ vine. N-are cerul nici o bucurie decât de pe pământ. în zadar îşi închipuie omul cel fără de pricepere că în cer e bucurie. Masa bucuriei pentru cei din cer, este pe pământ, nu este în cer, şi e goală masa bucuriei cerului, şi nu pune nimeni pe ea pentru cei din cer. Bucuria celor din cer nu este mâncare şi băutură şi ca pe pământ bucurie omenească. O, nu aşa este masa bucuriei pentru cer. Ea este Duhul Domnului, lucrător şi grăitor la masă. Masa bucuriei pentru cer este dragostea de Dumnezeu, lucrătoare la masă; este naşterea cea nouă a omului care vine la masa aceasta ca să se nască din cer, şi să se hrănească apoi din masa cerului, cu bucurie şi cu virtuţi lucrătoare de bucurie pentru cei din cer. Aceasta este bucuria celor din cer. Tot cerul aşteaptă de pe pământ, de la cei din trup aşteaptă şi ca în cer aşteaptă. Cerul nu aşteaptă de pe pământ aşa cum aşteaptă cei de pe pământ din cer. Cerul aşteaptă ca în cer. Cerul aşteaptă cer de pe pământ. Cerul aşteaptă pe omul cel nou, născut din Mine şi luând chip şi asemănare din Mine. Cerul aşteaptă veac nou pe pământ, veac ceresc pe pământ pentru Mine, Domnul, şi pentru sfinţii Mei, care aşteaptă răscumpărarea trupurilor lor prin lucrul cel duhovnicesc al celor de pe pământ care sunt sfinţi cu trupul, cu sufletul şi cu duhul lor. Amin.

Veniţi, fiilor, spre masă de bucurie pentru cei din cer. Faceţi mâncare pentru sfinţi şi puneţi masă sfinţilor, căci sfinţii se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvântul Meu, care curge din gura Mea la voi, fiilor. Când vouă vă este foame, ce faceţi? Puneţi pe masă mâncare după ce o faceţi, şi apoi mâncaţi şi vă astâmpăraţi foamea. Când sfinţilor le este foame, ce faceţi? Le puneţi şi lor masă, fiilor? Iată, Eu le-o pun, căci v-o pun vouă, ca să vă hrănesc, şi ca să vină şi ei la masa bucuriei cereşti. Puneţi-le şi voi masă şi mâncaţi cu ei ce mănâncă ei, că voi ştiţi ce mănâncă ei, ştiţi care este hrana lor şi foamea lor. Eu v-am învăţat să nu staţi fără cei din cer, că e greu pe pământ fără cer. Eu v-am îndemnat să vă hrăniţi unii pe alţii cu hrana sfinţilor, că voi sunteţi scrişi la Mine sfinţi pe pământ pentru cer. Amin.

Eu, fiilor sfinţi, dau mereu să-Mi încălzesc cuibul Meu de la voi, ca să Mă încălzesc cu el, că Mi-e frig pe pământ. E numai vreme rea pe pământ pentru Mine şi pentru voi, şi vreau să-Mi fie cald şi Mie şi vouă în cuibul Meu de la voi. Eu când vorbesc cu omul, din cuibul Meu de la voi, vorbesc singur, că omul nu se ridică să fie ca Mine şi să Mă bucure la masa lui cu Mine. O, nu tot aşa să fiu şi de la voi. Eu vă aduc masă de bucurie cu sfinţii la voi. Aşa şi voi să-Mi faceţi Mie, căci sunt înfometat şi Eu, şi sfinţii, şi voi ştiţi cu ce se hrănesc cei din cer. Voi, fiilor, să nu faceţi ca cei de pe pământ, care cer la Dumnezeu, şi atât. Voi să-I daţi lui Dumnezeu, că şi El vă dă vouă, şi vă învaţă să daţi când vă dă.

Daţi-Mi putere să vin la voi. Daţi-Mi putere să vin, că e vremea să vin, şi nu pot fără voi să-Mi fac venirea. Am nevoie de voi cum are omul nevoie de casă şi de masă şi de haină şi de apă şi de hrană şi de mâini şi de picioare şi de ochi şi de urechi şi de tot trupul şi sufletul şi duhul lui. Iată, venirea Mea Mi-e tot mai grea, Mi-e tot mai dureroasă, Mi-e tot mai tristă, Mi-e tot mai anevoioasă. Daţi-Mi voi putere să vin, că e la uşă venirea Mea, nu e departe. Voi numai să-Mi deschideţi, voi numai să Mă primiţi, că Eu pun masă de bucurie cu sfinţii la voi. Voi numai să voiţi aceasta, căci Eu sunt Cel ce slujesc. Amin.

O, fiilor, atâtea sunt de făcut pentru viaţa bisericii! Eu din cer, şi voi de pe pământ, şi hai să lucrăm după cum cere vremea, măi fiilor scumpi. Uitaţi-vă în Scripturile venirii Mele şi vedeţi cum cere vremea aceasta. Mireasa are nevoie de găteală de mireasă. Trupul bisericii are nevoie de podoabă şi de cunună, fiilor. Afară e vreme rea de tot, dar în biserica Mea trebuie să fie soare strălucitor şi podoabe cereşti. Amin. Duhovniceşte este vorbirea Mea, iar Eu lucru duhovnicesc vă cer să lucraţi. Ţineţi viu trupul şi sufletul şi duhul bisericii care se lasă vouă spre îngrijire, căci Eu vin curând. Ferice celui ce se dă vouă şi se lasă vouă spre îngrijirea vieţii cea de sus, căci Eu vă dau pentru cel ce ia de la Mine prin voi. Cine nu ia, se vede că nu ia. Cine este mare nu ia de la voi şi nu are, şi se are pe el, şi se vede că aşa este, dar cel ce ia de la voi, acela este, şi vă dă de lucru pentru facerea cea nouă a lui, a omului nou, şi pe care Eu îl aştept să fie. Amin.

Voi, copii lucrători, luaţi-o pe cărarea cărţii Mele spre toate cuvintele Mele cu voi şi daţi-le bine împlinire peste voi şi peste biserică. Lucraţi aşa cum Eu vă povăţuiesc, ca să vină spre voi tot ajutorul cel din cer şi cel de pe pământ, că lucrarea Mea cu voi are nevoie de mare ajutor, fiindcă ea e mare, şi atât de mare că n-o poate cuprinde pământul, fiilor. Bogăţiile pământului sunt în mâinile oamenilor, şi Eu trag din greu pentru venirea Mea spre oameni, iar voi sunteţi mici, şi sunteţi trudiţi şi obosiţi şi neputincioşi. însă Eu taină mare vă spun vouă: puneţi mereu masă de bucurie pentru cei din cer. Masa aceasta este Duhul Domnului, lucrător şi grăitor la masă, Duh Care aduce sfinţenia în om şi roada bucuriei sfinte. Amin. Aceasta aduce tot mersul cel bun în toate câte sunt de lucrat pentru lucrul Meu cu voi. Fiţi însă precauţi mai mult decât toţi copiii acestui popor, căci voi sunteţi în frunte pentru cei ce merg ca voi, şi pentru cei ce lucrează ca şi voi pentru Mine. Nu încetaţi să fiţi taina Mea între oameni. Măsura voastră înaintea oamenilor să fie în mâna Mea, căci voiesc să vă povăţuiesc cu orice pas, ca să fiţi taina Mea între oameni. Tot poporul cel nou să dea mână cu mână până la voi, aşa cum voi vă ţineţi de mânuţă cu Mine, iar cel slab cu mintea, să fie smerit şi să lucreze cu mulţumire, după măsura lui, şi nu mai puţin, că e nevoie de orice lucru mic şi bun, pentru lucrul cel mare. Lucrul cel bun este lucrul cel curat, oricât de mic ar fi. Măsura cea plătită este lucrarea cea întreagă, oricât de mică ar fi ea, căci lucrul cel întreg are plată întreagă, are plată, fiilor, şi numai lucrul cel bun şi întreg are plată.

Iată, v-am dat hrană. Nici o firimitură să nu se risipească, ci să se împlinească. Amin. Mâncaţi tot ce vă aduc, lucraţi tot ce vă aduc, căci numai lucrul cel bun şi întreg are plată. Fiţi sfinţi. Amin. Sfinţenia din voi este Duhul Domnului mereu, mereu în voi şi cu voi şi între voi, iar alt duh nici să se pomenească la voi, aşa cum se cuvine sfinţilor, şi daţi-Mi putere să vin ca să vă aduc hrană, că nu este viaţă fără de hrană. Curând, curând fi-va să vă slujesc văzut, iar acum vă voi sluji tot mai mult în lucrul Meu cu voi, că multe sunt de făcut pentru lucrul Meu cu voi, iar pe voi nimeni nu ştie să vă ajute după plăcerea Mea, că nu mai este pe pământ om cu duh umilit care să Mă iubească pentru Mine, şi nu pentru sine. Voi înlesni din zi în zi mai mult putere spre ajutor pentru Mine cu voi, ca să am la voi ajutor pentru Mine, şi ca să pot să întind mâna după omul care voieşte să se nască din cer şi să nu mai moară.

Voi sufla cu Duhul Meu de la margini la margini, iar îngerii Mei vor împlini tot ajutorul Meu spre voi, ca să am Eu grijă de lucrul Meu cu voi. Amin. Iar voi fiţi un duh cu toţii. Duhul Meu să fiţi. Amin. Duhul Meu să fiţi în toată clipa şi să Mă aduceţi la voi mereu cu Duhul Meu şi cu lucrul Lui şi cu suflul Lui, aşa încât voi, fiilor, să fiţi Eu, şi să nu fiţi voi, şi să fiţi Eu. Amin, amin, amin.

27-09-2000