Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creştin

Pace vouă, copii ai poporului sfânt! Pace între voi! Pace în voi! Amin.

Pace ţie, poporul Meu! Vin la tine şi îţi binecuvintez binecuvântarea pe care o ai peste tine. Vin la fiii tăi, Ierusalime, vin cu binecuvântare peste tine şi peste toate ale tale cele văzute şi cele nevăzute, peste trupul şi peste sufletul şi peste duhul fiilor tăi, poporul Meu. Eu sunt Cel ce sunt, şi tu eşti fiul Meu, şi să ai grijă mereu, mereu de viaţa Mea în tine, de viaţa ta cu Mine şi să te păstrezi mereu cu lumina şi cu lucrarea Duhului Sfânt în tine, poporul Meu, că mare este această taină, taina mângâierii. Amin.

Voiesc, fiule, să te cuprind în taina mângâierii, căci ea înseamnă Duhul Sfânt, iar ca să fii cuprins în ea, trebuie să se vadă, trebuie să lucreze peste tine şi din tine această taină cerească. Eu de mai bine de patruzeci de ani aştept rodul acesta în poporul Meu. Aştept, fiule, descoperirea tainei Duhului Sfânt Mângâietorul, Duhul Care te-a născut pe tine din cuvântul Meu, Duhul Care te-a crescut pentru împărăţia Mea, poporul Meu.

O, fiilor, o, fiicelor, o, copilaşi ai Duhului Sfânt Cel din Tatăl! O, copilaşi ai cuvântului Meu, taina mângâierii cu greu o poate înfăptui omul cel credincios lui Dumnezeu, că multă iubire trebuie să aibă omul credincios, nu numai credinţă, nu numai putere de sfinţenie, nu numai faptele credinţei. Trebuie multă iubire, trebuie mult Duh Sfânt, iar Duhul Sfânt îşi are loc în inima plină de fericirea iubirii de Dumnezeu care dă din ea iubire dumnezeiască pentru mântuirea şi mângâierea multora, pentru pacea şi iubirea multora.

Voiesc, poporul Meu, să-Mi fac descoperită din mijlocul tău această taină cerească a mângâierii Duhului Sfânt peste mulţi, taina Duhului Sfânt Mângâietorul, de Care are nevoie toată lumea, chiar dacă lumea nu ştie de ce are nevoie când caută mângâiere. Voiesc, poporul Meu, să fac din tine lumină a Mea prin lume, lumină văzută, care să-i facă bine omului fără cale sfântă, lumină care să-l mângâie pe om, să-l cheme pe om, să-l ajute şi să-l învieze şi să ia omul putere din ea ca să se facă fiu al lui Dumnezeu prin credinţă şi prin iubire şi prin iertarea Mea, căci Eu sunt Cel bun, Care am suferit ca să-l răscumpăr pe omul pierdut din braţul Meu cel ceresc. Voiesc, poporul Meu iubit, să fii tu taina mângâierii pe care Eu am pregătit-o pentru cei ce Mă iubesc şi nu ştiu cum să Mă aibă viu şi adevărat în ei. Voiesc, fiule, să mântuiesc lumea din stricăciune şi să-i dau nestricăciunea şi să-i dau viaţa veşnică. Voiesc s-o fac să vrea aceste daruri veşnice şi voiesc să te am pe tine fruct al iubirii Mele şi taină a mângâierii.

Te-am vestit până la toate marginile că eşti poporul Meu de fii mici şi credincioşi cuvântului Meu care vine pe pământ ca să-Mi aştearnă în calea Mea punte de la cer spre pământ ca să vin să-Mi împlinesc venirea cea de a doua şi să împlinesc cer nou şi pământ nou pentru toţi fiii iubirii, pentru toţi fiii dreptăţii, pentru toţi cei ce vor primi înfierea prin iubirea Mea şi prin iubirea lor, şi voiesc, poporul Meu iubit, să fac din tine înviere peste oameni şi să-i vindec de patimi şi de necredinţă şi de nepăsare şi de neiubire şi să le dau iertarea apoi. O, când va vedea omul ce voiesc Eu să fac cu tine pentru învierea împărăţiei Mele în om? Eu sunt tot ce poate avea cu adevărat omul. Voiesc să-l fac pe tot omul să ştie că tot ce poate avea cu adevărat omul, numai Eu sunt; Eu, şi cu cele vii şi veşnice ale Mele, şi pe care voiesc să le dau pentru veci de veci la toţi cei ce vor îmbrăţişa calea cea adevărată.

O, poporul Meu, oare, să-l fac pe om cu forţa să aibă darurile Mele cele veşnice? Aş voi din iubire să vrea omul. Aş voi să fac iubire în om, şi tu eşti unealta Mea pe pământ, şi Mă ajut cu tine la lucrul ogorului Meu, că iată, îmi lucrez ogorul cu tine ca şi cu o unealtă, fiule. Ogorul este lumea, şi Eu lucrez ca un grădinar şi sap şi pregătesc pentru semănat şi semăn şi fac să crească şi ud şi curăţ de spini şi de buruieni şi încălzesc cu căldură cerească ogorul Meu, şi aştept rodul ogorului. Şi dacă văd că ogorul e greoi la rod, Mă las peste el cu taina mângâierii şi îl îmbiu să rodească şi să stea înaintea Mea cu iubire ca să-Mi împlinesc cuvântul pentru cer nou şi pământ nou, după cum Eu am făgăduit pentru toţi fiii iubirii.

Pregăteşte-te pentru slava Duhului Sfânt, Ierusalime, căci Ierusalim înseamnă slava Duhului Sfânt, şi de aceea ţi-am pus Eu numele de Ierusalim, poporul Meu iubit. Fiţi toţi o iubire şi un cuvânt de Duh Sfânt. Fiţi copii lucrători, fiţi toţi, bucurând pe Duhul Sfânt în voi, ca să vadă şi cerul şi pământul această lucrare aşteptată de veacuri de toţi sfinţii din cer şi de pe pământ şi de toate oştirile cereşti, măi copilaşi ai nădejdii Mele, ai venirii Mele. Amin.

Vă voi trimite un îngeraş aşa cum am trimis la păstorii de la stână când venise vremea să Mă nasc din Fecioară, şi vă voi înconjura pe voi de slava Mea cea adusă de îngeraşul Meu, şi el vă va aduce bucurii aşa cum a adus păstoraşilor de atunci şi vă va vesti venirea slavei Mele, şi mulţimi de oşti cereşti se vor arăta şi Mă vor lăuda şi vor vesti slava Mea în cer şi pe pământ şi pacea Mea peste oameni şi bunăvoire între oameni. Şi îngeraşi mulţi se vor coborî şi se vor sui în chip văzut şi în chip nevăzut, de la cer la pământ şi de la pământ la cer, şi vă vor mângâia pe voi, că scris este în prooroci că voi, fii ai Ierusalimului, veţi fi mângâiaţi în Ierusalim. Amin.

Voiesc, poporul Meu iubit, să te cuprind în taina mângâierii, căci taina aceasta înseamnă Duhul Sfânt. Eu de mult aştept în tine rodul acesta. Aştept, fiule, în tine descoperirea Duhului Sfânt Mângâietorul, căci toată făptura aşteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu şi slava Mea cu ei. Amin. Binevestiţi pe Duhul Sfânt, cântaţi pe Duhul Sfânt, daţi de veste bucuria sfinţeniei, căci voi sunteţi fiii cuvântului Meu. Mângâiaţi-vă unii pe alţii cu mângâierea Duhului Sfânt, şi vor căuta mulţi spre voi, ca să ia din taina mângâierii, din Duhul Sfânt Mângâietorul, fiilor scumpi.

V-am adus cuvânt de iubire, v-am adus mângâiere, fiilor. V-am adus de lucru. Lucraţi Duh Sfânt în voi şi peste voi şi unii peste alţii, că vă dau să luaţi Duh Sfânt. Luaţi, fiilor, şi lucraţi lucrarea Duhului Sfânt Mângâietorul, că El vă învaţă lucrul cel sfânt peste pământ. Nu fiţi slabi, nu fiţi plăpânzi. Fiţi plini de Duhul Sfânt! Amin. Lucraţi ca Duhul Sfânt! Amin, amin, amin. Nu lucraţi altfel, fiilor. întăriţi peste voi şi în voi şi între voi pacea Mea, pacea Duhului Sfânt.

Fiilor, fiilor, luaţi din harul Meu şi fiţi plini de har. Fiilor, fiilor, fiţi atenţi, că harul Meu se dă celor sfinţi! Fiţi sfinţi şi fiţi plini de har. Amin. Voi da din Duhul Meu Cel Sfânt peste fiii din grădină ca să vă înveţe cu cuvânt din cuvânt, ca să fiţi sfinţi şi ca să fiţi plăcuţii Mei. Potriviţi-vă bine în statură duhovnicească, iar cine nu poate să nu fie pretenţios, să nu se lase greu peste lucrarea Duhului Sfânt şi peste cei ce o lucrează. Sprijiniţi-vă unii pe alţii ca să lucraţi pentru Mine. Căutaţi-vă potriva în lucrul Meu şi nu lucraţi nepotriviţi la lucrul Meu. De patruzeci de ani şi mai bine aştept rodul acesta în poporul Meu; aştept, fiilor, descoperirea tainei Duhului Sfânt Mângâietorul.

Am venit la tine, Ierusalime iubit. Am venit cuvânt mângâietor peste tine, poporul Meu, ca să-ţi binecuvintez binecuvântarea pe care o ai peste tine. Astăzi biserica lui Hristos sărbătoreşte începutul anului bisericesc aşa cum au hotărât strămoşii cei sfinţi. Binecuvântată să fii, biserica Mea cea sfântă, şi să fii curată şi sfântă aşa cum i se spune numai bisericii Mele. Biserică înseamnă fii curaţi şi credincioşi laolaltă pentru ca să mănânce din cer trupul şi cuvântul lui Hristos întru împărăţie cerească pe pământ. Biserică înseamnă împărăţia lui Dumnezeu aşa cum este ea şi nu altfel împărăţie.

Am venit la tine, Ierusalime, biserica Mea de fii, căci Eu sunt trup şi cuvânt în mijlocul tău. Pace ţie! Te cuprind în taina mângâierii. Pace ţie! O, popor nou, mare este taina mângâierii. Această taină este Duhul Sfânt. Să stai cuprins în taina mângâierii şi să fii mângâierea Mea şi a multor inimi care vor lua din mângâierea Mea. Amin, amin, amin.

14-09-1997