Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, dacă aş fi făcut lucrarea pentru trupuri fără duh, aş fi încheiat veacul acesta de mult, dar nu fac lucrul Meu pentru trup, ci îmi fac astăzi lucrarea numai pentru duhuri, că acesta este planul Meu de astăzi, căci cu trupul am lucrat. Câţi nu sunt cu trupul luaţi la cer! Şi câţi cu trupul nu sunt lăsaţi pe pământ! Iată, priviţi cu ochii la moaştele lor, la care sămânţă se mai găseşte şi astăzi să se sfinţească în trup. Pe aceia nu-i oblig Eu, Domnul, şi aceasta o voiesc ei, din dragostea lor faţă de Mine. Dar vouă vă cer Eu, cu multă rugăminte, să fiţi cu duhul curat, şi voi nu vreţi.

... Ţi-am spus ţie Israel, ca să cunoşti că Eu sunt Dumnezeul lui Israel, căci Israel Mi-a fost Mie popor, şi Eu i-am fost lui Dumnezeu, şi cine dintru Israel nu M-a ascultat, nu au primit cinste de la Dumnezeu, ci au fost pedepsiţi pentru vina lor.

... Ah, fiilor, fiilor, iar vă spun acest cuvânt. Am venit la voi, că mereu v-am spus că am venit la voi, şi nu Mă credeţi că Eu sunt Domnul şi că de mult sunt venit. La început când am venit cu acest cuvânt, l-aţi auzit numindu-vă pe voi popor al Meu. Şi n-am venit ca să Mă duc în lume, şi voiesc să rămân la tine, şi cu tine să închei veacul, că tu eşti scris să fii cheia cu care voi încheia veacul acesta de la sfârşit. Popor al Meu, nu erai tu iubit de nimeni pe pământ aşa cum te iubesc Eu, Domnul. Nici părinţii tăi, care te-au crescut, nu te-au iubit cum te iubesc Eu, Domnul. Iubirea Mea este înaltă, înaltă, faţă de iubirea părinţilor tăi. Poporul Meu, Eu ţi-am adus lucruri scumpe, ţi-am adus lucruri mari şi vrednice de tine. Când ai timp să începi a le lucra? Of, of, măi popor al Meu, fă-ţi timp să împlineşti cuvintele Mele, căci timp din timp, se face o viaţă plăcută lui Dumnezeu.

... Popor al Meu, Dumnezeu când te-a zidit, ţi-a dat o mână de grâu, şi când am venit acum, ţi-am spus să-l alegi de neghină. Şi am venit la tine să văd dacă l-ai ales, dar văd că treci cu vederea şi nu vrei să-l alegi bine, popor al Meu; că numai o mână de grâu ţi-am dat şi nu l-ai ales, dar să-ţi fi dat un car de grâu! ce-ai fi făcut? Moşii şi strămoşii tăi aveau care de grâu, date de Mine, şi ei alegeau bine şi nu lăsau neghina în grâu, ci o aruncau. Tu de ce, popor al Meu, nu alegi neghina? Cine vrei să-ţi aleagă grâul?

... Este vremea de sfârşit şi nimeni nu se va mai învrednici ca să-ţi facă ţie bine, că a venit un om urât şi a şoptit la urechea lumii de astăzi că morţii nu mai mănâncă, că aici este raiul şi iadul, dar Eu vă zic vouă să nu credeţi, şi veşnic să staţi cu Mine, că prin voi, mulţime mare de păcate voi spăla.

... Grâul este viaţa ta, iar neghina este păcatul. Grâul sunt zilele tale şi ale fiecăruia de pe pământ. Numai o mână de grâu are omul astăzi, şi aceea este îndoită cu neghina, şi multă neghină se află în grâu, adică multe păcate se află în zilele omului de astăzi. Moşii şi strămoşii voştri aveau sute de care şi nu dădeau voie să stea neghina în grâu, nu dădeau voie păcatului să stea în inima lor.

... Am venit la tine ca să te pregătesc pentru împărăţia cerurilor, căci păcatul nu va mai avea loc pe pământ, căci cerul şi pământul sunt ale Domnului şi nu sunt ale oamenilor.

Dumnezeu este împotriva omului care face păcate. Pe omul care face păcat, nu-l primeşte Domnul în slujba Sa.

Popor al Meu, şi strămoşii voştri au mai avut greşeli, dar le trimitea Dumnezeu prooroci şi îi trezeau, şi ei ascultau şi nu lăsau greşeala, şi o mărturiseau şi nu o mai făceau. Dar la voi, nu prooroci au venit, şi însuşi Domnul a venit să vă grăiască prin Duhul Sfânt.

Nu eşti popor al poporului, ci eşti popor al lui Dumnezeu. Vezi? Tu ai o vită pentru jug, şi alta, pentru lapte, dar Eu nu te am pe tine pentru jug, căci jugul l-am luat Eu asupra Mea, adică nu pentru lume te am, şi te am pentru Mine, ca să împlinesc ce am în lege scris. Poporul Meu, vreau să Mă arăt cu viaţa ta în lume cum se arată un învăţător cu ştiinţa elevilor lui. Creştine, creştine, viaţa ta e scrisă să înlocuiască soarele, viaţa ta este lumina, că nu va mai lumina soarele pe cer, ci tu vei fi lumina oamenilor pe cale.

... Fiilor, nu eram Eu în sfântul potir? Nu eram Eu pe sfânta cruce? Nu erau faptele Mele în sfânta Scriptură? Dar văzându-Mă dispreţuit chiar şi de voi, creştinii, am venit în calea poporului Meu ca să Mă arăt iarăşi şi să strig cât pot la voi.

... Această hrană pe care ţi-o aduc Eu, îţi dă putere ca să calci peste scorpii şi peste toată fiara lui antichrist şi nu-ţi va face ţie nici o rană, că tu vei fi pe pământ o comoară şi te voi pune în palma Mea şi mulţi vor alerga după tine. Pregăteşte-te, că am adus lucruri noi din cer pe pământ.

... Această lucrare, râvneşte tot cerul la ea, şi ţie, poporul Meu, ţi s-a urât cu ea.

... Fiule, auzi tu cuvântul Meu? Eu îţi vorbesc de aproape, că nici cu moşii şi strămoşii tăi n-am vorbit cum vorbesc cu tine. Nici cu Moise, nici cu Avraam şi nici cu Isaac n-am vorbit aşa de aproape.

... O, frate, frate, te-a invitat Domnul să intri în casa Lui. Nici împăraţii nu au cinstea pe care ţi-am dat-o Eu, Domnul. Pe tine te aşteaptă cerul. Nu este făptură în cer, nici pe pământ ca să-ţi măsoare cinstea pe care ţi-am dat-o Eu, Domnul.

... Fiul Meu, crede întru Unul Dumnezeu, căci va pieri apa de pe pământ şi tu vei fi stânca din care va curge apa din care vor bea toţi, pentru a Mă cunoaşte pe Mine, Dumnezeu.

... De ce nu mănânci din ce ţi s-a dat, şi mai mănânci şi de pe piaţă? căci piaţă se numeşte fărădelegea.

Fiilor, sunt mai rău decât lupul când îi este foame. Mi-e foame, creştine, sunt plin de foame. Dă-Mi să mănânc. Mi-e foame, poporul Meu. Creştine, dă-Mi să mănânc ce este scris în legea Mea şi nu ce ai tu în legea ta! înger din cer de ar veni în casa ta şi ar adăuga sau ar scoate ceva din legea Mea, să nu-i faci nici o ascultare, să nu fie primit.

... Fiule, crezi că în acest staul vor suna douăzeci şi patru de clopote? Crezi că în acest staul se va pregăti jertfa sfântă, şi jertfa care se va pregăti va fi după credinţa poporului Meu? Fiule, crezi că în staulul acesta se va arăta toată făptura care trebuie să fie arătată? Crezi că în locul acesta nu va mai putea să intre nimeni necurat? Fiilor, învredniciţi-vă de această taină sfântă, căci vă spun că o parte din voi va intra, şi o parte din voi nu va intra, căci nu te voi lua după nume, creştine, şi te voi lua după viaţa pe care o trăieşti, aşa cum este scris în legea Mea.

... Popor numit, încredinţează-te, căci din tine voi scoate pâraie şi izvoare mari, din care va curge miere şi lapte, care vor adăpa toată seminţia Mea.

... Fiilor, fiilor, cercetaţi-vă bine întru toate şi fiţi vrednici de lucrarea aceasta, căci este scrisă în toată Scriptura, nu astăzi am adus-o. Eu n-am adăugat nici un cuvânt la ea, şi totul este scris în carte, dar sunteţi fără pricepere. O, măi fiilor, de ce am luat Eu din fiecare pom al cerului câte un altoi? că prin altoaiele acestei taine am lucrat de când am zidit pământul cu tot ce este pe el. O, tată, puţine păsărele au venit la lucrarea Mea, dar s-au dus şi acestea laolaltă în apă cu cele din lume. Eu n-am venit ca să nimicesc pe păcătos, ci am venit ca să-l vindec, am venit ca să-i pun alifie. Fiilor, de ce am luat din fiecare câte un altoi? Ca prin altoaiele acelea, să se vadă că tainic am lucrat de când am zidit: Adam, Noe, Avraam şi Moise.

O, frate şi soră, deşteaptă-te, că nu este vremea ca să fii prost şi proastă, căci ai o lucrare a lui Dumnezeu, care te deşteaptă. Creştine, vino întru cele ale Mele! De ce mai zăboveşti? Căci în această vreme vor veni profeţi de departe şi vor pune în film această lucrare.

... Vreau prin tine să scot omul de la supărare, adică pe aceia pe care i-am dat muncilor grele. Fiilor, strămoşii voştri s-au îmbogăţit prin lucrarea lui Dumnezeu, că, auzind glasul lui Dumnezeu şi împlinind cuvintele Lui cu putere, au ajuns bogaţi întru toate. Fiule, prin această lucrare dau iertare lui Pilat. Frate creştine, prin această lucrare dau iertare lui Caiafa, dau iertare lui Irod, voi da iertare mulţimii de morţi care au fost răpiţi din viaţă cu moarte năprasnică, şi miilor de copilaşi avortaţi le voi da mâna să iasă la lumină.

... Cugetă un creştin aşa: „Dacă acesta este Dumnezeu, să strice legătura cu colectivul (C.A.P., n.r.), să nu mai fie colectiv”. Adevăr vă spun, că va veni şi timpul acela, în care se va strica colectivul, dar veniţi-Mi în ajutor şi nu vă stricaţi. Israele tată, dacă nu Mă luptam Eu cu satana, nu te scoteam din robia lui faraon, dar prin neîmplinirea poruncilor lui Dumnezeu, ce s-au dat ca lege prin proorocii pe care i-a trimis, iară aţi căzut în robia cea grea, nu a lui faraon, căci pe faraon l-am înecat, dar mai greu, aţi căzut în robia lui antichrist, satana cel de pe urmă, care a înghiţit toată suflarea.

Adevărat îţi zic ţie, măi popor al Meu, căci acum se zideşte veacul ce va rămâne în veac. Cine a venit de la începutul veacului până acum, nu a gustat din cele pregătite, şi toţi aşteaptă pe cel de pe urmă, te aşteaptă pe tine. Oricum se face veacul acesta, dar vino la Mine, în cinstea pe care ţi-am dat-o Eu. Vino la Mine, că am ceva de lucru cu tine. Fiilor, veniţi-vă în fire, că aici se zideşte omul cel nou, dar nu se va lucra până ce omul numit nu se va schimba după planul lui Dumnezeu.

14-01-1966